Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 9 от 30.07.2010

 № 114 Провеждане на контрол по Наледби на Общински съвет на територията на община Севлиево

 № 113 Допълнение към Наредба №1 за обществения ред на територията на община Севлиево

 № 112 Искане да допускане изработването на ПУП за частично изменение на план регулация и застрояване за поземлен имот № 548, с цел обособяване на УПИ ХХVІІІ - за обществено обслужване и паркинг, кв.34 а, по плана на гр.Севлиево

 № 111 Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет, към дата 20.07.2010 година

 № 110 Искане за допускане изработване на ПУП за частично изменение на план улична регулация за улица от о.т.123 до о.т.128 по плана на с.Шумата

 № 109 Приемане предложение до Министерството на образованието, млажежта и науката за включване на училища от община Севлиево в Списъка на средищните училища през 2011 година

 № 108 Кандидатстване на Община Севлиево с проект по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 еквивалент жители"

 № 107 Приемане на доклад-анализ за ситуацията и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Севлиево

 № 106 Отмяна на решение № 087/30.06.2010 г.на Общински съвет Севлиево

 № 105 Отдаване под наем чрез търг на част от имот-публична общинска собственост / в СОУ "Васил Левски"/

 № 104 Отдаване под наем на УПИ І 69,70,71,72,73,74,76,77, кв.1 по ПУП на обект Мотополигон, масив 112 в землището на с.Г.Росица, общ.Севлиево

 № 103 Даване съгласие за създаване на регионално сдружение по Закона за управление на отпадъците

 № 102 Опрощаване на задължение/Светла Тодорова Стоянова/

 № 101 Актуализация на поименния списък и разчетите за финансиране на капиталовите разходи, с източник на финансиране Целева субсидия от РБ и собствени бюджетни средства за 2010 гидина

 № 100 Актуализация на Бюджет 2010 на община Севлиево

 № 099 Текущо изпълнение на бюджета на община Севлиево за І- во полугодие на 2010 година

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево