Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Равен шанс за всички“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020Наименование

„Равен шанс за всички“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9OP001-2.004

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

30 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.08.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 31.12.218 г.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции и да се създаде устойчивост на създадените вече по "Проекта за социално включване" интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Основни дейности

1.Организация и управление на проекта

2.Управление и организация на дейността в Общностен център за функциониране на интегрираните услуги

3.Организация и предоставяне на услугата “Ранна интервенция на уврежданиятa”

4.Организация и предоставяне на услугата “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”

5.Организация и предоставяне на услугите "Предоставяне на психол. подкрепа и консулт. на бъдещи и настоящи родители за форм. и разв. на род. умения", "Сем. консулт. и подкрепа" и "Индив. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"

6.Организация и предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”

7.Организация и предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

8.Осигуряване на информация и публичност“

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от:

 - родители на деца на възраст от 0 до 7 години;

- бъдещи родители на деца

- деца на възраст от 0 до 3 години в риск/забавяне в развитието и др./ и родители

- деца, чиито родители са безработни

- деца, чиито родители получават социални помощи

 - деца, които нямат личен лекар или той не е педиатър

- деца, чиито родители не са здравно осигурени

- здравно неосигурени родители

- деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца

- деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа

- родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си

- деца с увреждания или здравни проблеми

- родители на деца с увреждания или със здравни проблеми

 - родители на 3 и повече деца

- самотни родители

- родители /най-вече майки/ в рискова възраст

- родители без или с ниско образование

- родители, живеещи в лоши жилищни условия

Очаквани резултати

Повече от 300 деца, получили подкрепа чрез услугите.

Обща стойност на проекта

557 135.96 лв.

Сума на исканата БФП

557 135.96 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево