Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Детската градина – моето любимо място” 

    

 

Наименование

„Детската градина – моето любимо място”

Източник на финансиране

Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бюджетна линия

BG05M2OP001-3.001-0042-C02

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

ДГ „Радост”, гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух”, с. Петко Славейков

Продължителност

30 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 22.08.2016 година

Планиран край на изпълнение на проекта

 31.12.2018 година

Цел на проекта

Основната цел на проектното предложение е да допринесе за постигане на устойчиви резултати в образователната интеграция на децата от етническите малцинства, чрез подобряване на условията и привлекателността на детските заведения на територията на община Севлиево. С проекта се цели и промяна на негативните нагласи спрямо етническите групи, обхващане на децата в образователната система и предотвратяване преждевременното им напускане или отпадане.

Основни дейности

1.Обучение на родители в успешни модели за образователна подкрепа на деца от етнически малцинства и маргинализирани групи.

2.Оборудване на „Мултифункционални стаи” в детските заведения.

Провеждане на развлекателно-образователни ателиета.

3.Разработване и приемане на общинска програма и годишен план за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

4.Информация и публичност.

5.Организация и управление на проекта.

Описание на целевата група

150 деца и 100 родители, принадлежащи към етноси, различни от българския.

Очаквани резултати

Взаимодействие на всички, имащи отношение към интеграцията на децата;

Осигуряване на устойчивост на проекта чрез включването на родителите в дейности;

Обзаведени «мултифункционални стаи» в детските градини партньори, които ще продължат да съществуват и да се използват и след приключването на проекта.

Обща стойност на проекта

438 361.00 лв.

  Информация за доставка на обзавеждане на мултифункционални стаи Дата на качване: 23.03.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево