Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“



Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по четири  обособени позици. 

публикувана под № в РОП 00189-2016-0024

Предмет на обществената поръчка е инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 23 /двадесет и три/ броя многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проектBG16RFOP001-2.001-0179 - С01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Одобрените 23 многофамилни жилищни сгради са разпределени в 4 /четири/ обособени позици.

Предметът на поръчката включва:

- изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект;

- извършване на СМР по одобрен работен проект;

- упражняване на авторски надзор;

- осигуряване на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;

ЛИНК ЗА БЪЗ ДОСТЪП ДО ДОКЛАДИ ЗА ЕЕ:  http://dox.bg/files/dw?a=31d8a10e10



 Обявление за приключване на договор ОП-22 Дата на качване: 14.08.2018

 Обявление за приключване на договор ОП-21 Дата на качване: 14.08.2018

 Обявление за приключване на договор ОП-20 Дата на качване: 14.08.2018

 Обявление за приключване на договор ОП-19 Дата на качване: 14.08.2018

 Споразумение № 1 към ОП-22 от 16.06.2017 г. Дата на качване: 19.06.2017

 Споразумение № 1 към ОП-21 от 16.06.2017 г. Дата на качване: 19.06.2017

 Споразумение № 1 към ОП-20 от 16.06.2017 г. Дата на качване: 19.06.2017

 Споразумение № 1 към ОП-19 от 16.06.2017 г. Дата на качване: 19.06.2017

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 13.06.2017

 Договор № ОП-22/19.06.2017г. Дата на качване: 13.06.2017

 Договор № ОП-21/19.05.2017 г. Дата на качване: 13.06.2017

 Договор № ОП-20/19.05.2017г. Дата на качване: 13.06.2017

 Договор № ОП-19/16.05.2017 г. Дата на качване: 13.06.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 10.04.2017

 Доклад по ал. 60, ал. 1 от ППЗОП Дата на качване: 10.04.2017

 Протокол № 5 по чл. 58 от ППЗОП Дата на качване: 10.04.2017

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 10.04.2017

 Протокол 3 по чл. 56, ал. 1-3 ППЗОП Дата на качване: 10.04.2017

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 23.03.2017

 Протокол №2 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 28.02.2017

 Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 15.02.2017

 Доклади за обособена позиция № 4 - част 3 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 4 - част 2 Дата на качване: 19.12.2016

  Доклади за обособена позиция № 4 - част 1 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 3 - част 6 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 3 - част 5 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 3 - част 4 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 3 - част 3 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 3 - част 2 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 3 - част 1 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 2 - част 4 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 2 - част 3 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 2 - част 2 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 2 - част 1 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 1 - част 7 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 1 - част 6 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 1 - част 5 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 1 - част 4 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 1 - част 3 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 1 - част 2 Дата на качване: 19.12.2016

 Доклади за обособена позиция № 1 - част 1 Дата на качване: 19.12.2016

 Образци Дата на качване: 19.12.2016

 Документация Дата на качване: 19.12.2016

 Обявление Дата на качване: 19.12.2016

 Решение Дата на качване: 19.12.2016





« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево