Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на консултант за подготовка на проекта и последващо управление на проекта, с оглед кандидатстване на Община СЕВЛИЕВО по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции:„Избор на консултант за подготовка на проекта и последващо управление на проекта, с оглед кандидатстване на Община СЕВЛИЕВО по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Севлиево”; Обособена позиция №2 „Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Севлиево”. Основната цел е да бъде оказана експертна консултантска помощ на Община Севлиево в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване на образователната инфраструктура в общината. Целта ще бъде изпълнена чрез анализиране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с общинския план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., подготовка на конкретни инвестиционни предложения, допустими и приоритетни по мярка М07. 

публикувана под № 00189-2016-0009 в РОП

 

 

  Обявление за приключване на договор ОП-49/19.09.2016 год. Дата на качване: 26.07.2019

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 22.01.2019

 Договор № ОП-49/19.09.2016 г. Дата на качване: 27.09.2016

 Договор № ОП-48/19.09.2016 г. Дата на качване: 27.09.2016

 Решение за класиране с утвърден от Възложителя Протокол 1 Дата на качване: 30.08.2016

 Доклад от дейността на комисия Дата на качване: 30.08.2016

 Протокол №5 от работа на комисия Дата на качване: 30.08.2016

 Протокол №4 от работа на комисия Дата на качване: 30.08.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 30.08.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 30.08.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 16.08.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 04.08.2016

 Oтговор на запитване Дата на качване: 25.07.2016

 Решение за одобряване на обявление за изменение Дата на качване: 15.07.2016

 Документация за участие Дата на качване: 08.07.2016

 Обявление за поръчка Дата на качване: 08.07.2016

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 08.07.2016

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево