Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПУП

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0723_22_07_2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв42Б гр.Севлиево Дата на качване: 08.08.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0671_05_07_2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв136 гр.Севлиево Дата на качване: 08.08.2019

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПЗ на ПИ 288001 Троенци землище Кръвеник Община Севлиево Дата на качване: 19.07.2019

 СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект на ПУП - ПРЗ на УПИ I - 1617 кв.85 гр.Севлиево Дата на качване: 18.07.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0549_11_06_2019 за одобрение на ПУП-ПРЗ на до 557.121 кв. 60 с. Крушево Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0547_11_06_2019 за одобрение на ПУП-ПРЗ кв.9 с. Сенник Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0509_31_05_2019 за одобрение на ПУП-ПЗ ПУП-ПП и План схема до 40141.126.5 кв.14 с. Стоките Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0494_30_05_2019 за одобрение на ПУП-ПРЗ УПИ I-379,305 СО Хоталич Севлиево Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0490_30_05_2019 за одобрение на ПУП-ПЗ ПУП-ПП и План схема до 40141.126.5 м.Прявода с. Крушево Дата на качване: 19.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0481_28_05_2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв.117 гр. Севлиево Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0419_13_05_2019 за одобрение на ПУП -ПЗ и ПП до ПИ 200003 м.Средокът с.Столът Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0508_31_05_2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ и План-схеми кв.143 гр. Севлиево Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0450_17_05_2019 за одобрение на ПУП -ПРЗ кв.64 гр. Севлиево Дата на качване: 18.06.2019

 СЪОБЩЕНИЕ на Заповед 0406_09_05_2019 за одобрение на ПУП -ПЗ и ПП до ПИ 199037 м.Гьолът с. Столът Дата на качване: 18.06.2019

 ПУП - ПР за частично изменение на ЗРП за УПИ III-184,кв. 7 по плана на с. Дебелцово Дата на качване: 17.06.2019

 Обява за схеми за трасета Дата на качване: 16.04.2019

 Съобщение за проект за ПУП - ПЗ и ПП м.Долна Лъка, землище Батошево Дата на качване: 05.04.2019

 Съобщение ЗАПОВЕД 852 14.09.2018 Дата на качване: 05.04.2019

 Съобщение за проект за изменение на ОУПО Севлиево, м.Драгелиците Дата на качване: 05.04.2019

 СЪОБЩЕНИЕ ЗАПОВЕД 0175 Дата на качване: 28.03.2019

 СЪОБЩЕНИЕ ЗАПОВЕД 0145 Дата на качване: 28.03.2019

 Обявление на проект за изменение на ОУПО Севлиево Дата на качване: 04.01.2019

 Обявление за открито производство по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ Дата на качване: 18.09.2018

 Обявление за изработен подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на път за транспортен достъп и трасета на електропровод и водопровод до имот Дата на качване: 11.09.2018

 Обявление за изработен подробен устройствен план – комуникационно транспортен план – пътна връзка от път II-44 Севлиево – Габрово към ведомствен паркинг Дата на качване: 11.09.2018

 Обявление на Проект за изменение на ОУПО (СОЗ-пояс I) Дата на качване: 25.07.2018

 Обявление за изработен ПУП-ПЗ и ПП за трасета на електропровод и водопровод в с. Столът Дата на качване: 11.07.2018

 Обявление за изработен ПУП-ПЗ и ПП за трасета на електропровод и водопровод в с. Столът Дата на качване: 11.07.2018

 Обявление за изработен ПУП-ПП за пояс I на СОЗ в масив 59 от землището на гр. Севлиево Дата на качване: 13.06.2018

 Разрешаване изработване на ПУП гр. Севлиево кв. 42Б Дата на качване: 16.05.2018

 Разрешаване изработване на ПУП гр. Севлиево кв. 3 Дата на качване: 16.05.2018

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0388/03.05.2018 г. Дата на качване: 04.05.2018

 Разрешаване изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Жилищна сграда с офиси и гаражи“ Дата на качване: 20.02.2018

 Изработен подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод до имот в гр. Севлиево Дата на качване: 29.01.2018

 Разрешаване изработване на ПУП с. Младен Дата на качване: 10.01.2018

 Допуснато изработване на ПУП-ПРЗ със заповед № 0032/09.01.2018 г. Дата на качване: 09.01.2018

 Изработен проект за ПУП - парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод за обект Дата на качване: 04.10.2017

 Одобрен подробен устройствен план - ПРЗ Дата на качване: 12.09.2017

 Одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопроводно отклонение от разпределителен газопровод на „СЕВЛИЕВОГАЗ 2000“ АД гр. Севлиево Дата на качване: 28.12.2016

 Одобрен подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на довеждащ електропровод ниско напрежение и довеждащ водопровод Дата на качване: 28.12.2016

 Одобрен пoдробен устройствен план - парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура Дата на качване: 28.12.2016

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 1288/12.11.2015 г. Дата на качване: 23.11.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0912/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0911/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0910/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0909/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 0908/28.08.2015 г. Дата на качване: 11.09.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0236/05.03.2015 г. Дата на качване: 12.03.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0237/05.03.2015 г. Дата на качване: 12.03.2015

 Допуснато изработване на ПУП за трасета на довеждащ водопровод и електропровод 20кV до ПИ 020012 в землището на с.Дамяново, общ. Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 Изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на довеждащ водопровод и електропровод в землището на с. Дамяново Дата на качване: 27.02.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1784/22.12.2015 г. Дата на качване: 12.01.2015

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1661/01.12.2014 г. Дата на качване: 13.12.2014

 Допуснато изработване на ПУП заповед № 1660/01.12.2014 г. Дата на качване: 13.12.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1693 Дата на качване: 09.12.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1478/27.10.2014 г Дата на качване: 28.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1465/21.10.2014 г. Дата на качване: 22.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1433/10.10.2014 г. Дата на качване: 21.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1432/10.10.2014 г. Дата на качване: 21.10.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед №1272/05.09.2014 г. Дата на качване: 08.09.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед №1241/03.09.2014 г. Дата на качване: 08.09.2014

 Допуснато изработване на ПУП с реш. № 161 от 22.07.2014 г. на Общински съвет гр. Севлиево Дата на качване: 27.08.2014

 Допуснато изработване на ПУП с реш. № 162 от 22.07.2014 г. на Общински съвет гр. Севлиево Дата на качване: 27.08.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 159 от 22.07.2014 Дата на качване: 21.08.2014

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0472/14.05.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0397/17.04.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0398/17.04.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0261/17.03.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0082/24.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0024/10.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0014/07.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 0013/07.01.2014 г.

 Допуснато изработване на ПУП със заповед № 1499/16.12.2013 г.

 Допуснато изработване на ПУП в местността „Драгелиците”

 Обявление за изработване на ПУП за обект "Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода"

 Допуснато изработване на ПУП за имот с идентификатор 65927.92.36 по кадастралната карта на гр. Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в с.Душево

 Допуснато изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в с.Душево

 Допуснато изработване на ПУП за трасе на горски автомобилен път „Марински кладенец – Зеленикова поляна” в землището на с. Стоките

 Допуснато изработване на ПУП за трасе на горски автомобирен път „Кладев рът – Осеникова поляна”

 Допуснато изработване на ПУП на територията на община Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на довеждащ провод на техническата инфраструктура – електропровод НН за захранване на обект: ”Цех за производство на здравословни храни” в ПИ 125058 в землището на с. Горна Росица

 Допуснато изработване на ПУП за трасе на подземен кабел за електрозахранване и водопровод до ПИ 069020 в землището на с. Млечево

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – ІІ етап

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на подземен кабел за електрозахранване и водопровод

 Допуснато изработване на ПУП за Трасе на довеждащ електропровод НН за захранване

 Допуснато изработване на ПУП за обект: Трасе на разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – ІІ етап

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Богатово

 Допуснато изработване на ПУП за град Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода”

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с. Буря

 Допуснато изработване на ПУП в землището на на с. Душево

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Ряховците

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Шумата

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Добромирка

 Заповед за допуснато изработване на ПУП за обект: "Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територния за газоснабдяване на община Габрово"

 Допуснато изработване на ПУП в с.Табашко

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Стоките

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Стоките

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Млечево

 Допуснато изработване чрез възлагане от заитересуваното лице на ПУП – ПРЗ за частично изменение на ЗРП на гр.Севлиево

 Допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в землището на с. Ряховците

 Допуснато изработване на ПУП- план за застрояване и ПУП – парцеларен план за трасе на провод в землището на с.Крушево

 Допуснато изработване на ПУП за план за застрояване в гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за трасета на довеждащи проводи в гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Малки Вършец

 Допуснато изработване на ПУП за промяна характера на застрояване

 Допуснато изработване на ПУП в с.Горна Росица

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Малки Вършец

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Малки Вършец

 Допускане изработване на ПУП в землището на с. Крамолин

 Допуснато изработване на ПУП в землището на с.Младен

 Допуснато изработване на ПУП по плана на селищно образувание „Хоталич”

 Допуснато изработване на ПУП в гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП за частично изменение на ЗРП на с. Горна Росица

 Допуснато изработване на ПУП за КВС землище с.Стоките

 Допуснато израбоване на ПУП за промяна предназначението на земята

 Допуснато изработване на ПУП

 Допуснато изработване на ПУП за гр.Севлиево

 Допуснато изработване на ПУП в гр.Севлиево

 Публикувано съобщение в Държавен вестник за изработен ПУП

 Допуснато изработване на ПУП в с.Сенник

 Допуснато изработване на ПУП в с.П.Славеков

 Допуснато изработване на ПУП за застрояване и регулация в с.Табашко

 Допуснато изработване на ПУП

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево