Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №9 от 22.05.2012

 № 127 Определяне на представители на публичния сектор за участие в Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група-Севлиевски край”

 № 126 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на „Севлиевогаз 2000” АД гр.Севлиево

 № 125 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД гр.Габрово

 № 124 Определяне на представител на община Севлиево в Сдружение на възрожденските градове в България „Възраждане XXI век“ със седалище гр.Панагюрище

 № 123 Даване на предварително съгласие за преминаването на трасето на главен разпределителен газопровод за обект „Газоснабдяване на община Габрово” през земеделски земи от общинския поземлен фонд и през общински пътища

 № 122 Упълномощаване кмета на Община Севлиево да дава предварително съгласие и да провежда процедурите за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура за нуждите на физически или юридически лица през земи от общинския поземлен фонд, включително и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на основание чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, във връзка с чл.30 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

 № 121 Даване съгласие за преминаване на трасе за ел. захранване НН и водопровод до поземлен имот ПИ 40275.101.13 през общински полски пътища - ПИ 000531, ПИ000676 и ПИ 000669 в землището на с. Кръвеник, общ.Севлиево

 № 120 Даване съгласие за преминаване на трасе за ел. захранване НН и водопровод до поземлен имот ПИ 66216.189.37 през общински полски път - ПИ 189045 в землището на с. Сенник, общ.Севлиево

 № 119 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 118 Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за срок от една година без търг или конкурс.

 № 117 Продажба на имот-частна общинска собственост

 № 116 Продажба на земеделски земи-частна общинска собственост

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево