Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 12 от 28.10.2014 от 03.11.2014

 № 211 Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2014 г. Дата на качване: 03.11.2014

 № 212 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Агатово, община Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 213 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. с продажба на земя - частна общинска собственост в гр. Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в гр. Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 214 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на метален навес - частна общинска собственост в с. Млечево, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 03.11.2014

 № 215 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 03.11.2014

 № 216 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост в с. Батошево, община Севлиево, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 03.11.2014

 № 217 Продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Малки Вършец, община Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 218 Продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Горна Росица, община Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 219 Изменение на Решения № 050/25.03.2014 г. и отмяна на Решение № 195/23.09.2014 г. на Общински съвет - Севлиево във връзка с продажба на имот-частна общинска собственост в гр. Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 220 Изменение на Решение № 146 от 22.07.2014 г. на Общински съвет – Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 221 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 222 Предоставяне на имот № 182013 – общински поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на село Ловнидол на Общинска служба по земеделие, град Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 223 Предоставяне на имот № 122024 – общински поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на село Стоките на Общинска служба по земеделие, град Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 224 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 018173, ПИ 018108, ПИ 018109 и ПИ 018110 в землището на с.Кормянско, община Севлиево, за разширяване на производствена площадка в ПИ 018125 Дата на качване: 03.11.2014

 № 225 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 020012 в землището на с.Дамяново, община Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 226 Даване на съгласие за обособяване на част от имот ПИ 043016, землище с.Агатово в нов имот с идентификатор ПИ 000180, представляващ съществуващо мюсюлманско гробище Дата на качване: 03.11.2014

 № 227 Даване на съгласие за пристрояване на сграда в ПИ 564.230 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание „Хоталич” в местност „Крушевски баир” в землището на гр.Севлиево на граница с ПИ 564.464, стопанисван от община Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 228 Даване на предравително съгласие за учредяване право на преминаване през част от общински полски път ПИ 65927.116.26 и общински пълски път ПИ 65927.117.67 и изработване на парцеларен план за пътна връзка до ПИ 65927.116.2 в землището на гр.Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 229 Допълнение на решение № 202/23.09.2014 г. – Определяне минимални и максимални цени на таксиметров превоз за един километър пробег по видове тарифи Дата на качване: 03.11.2014

 № 230 Делегиране право на Кмета на община Севлиево да упълномощава регистрирани лесовъди да издават превозни билети за транспортиране на дървесина от горски територии, собственост на община Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 231 Приемане на Годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2015 година Дата на качване: 03.11.2014

 № 232 Разкриване на социалните услуги, предоставяни в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца”, като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2015 година Дата на качване: 03.11.2014

 № 233 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Севлиево от 01.06.2014 г. до 30.09.2014 г., включително и неизпълнените решения от предходен отчетен период Дата на качване: 03.11.2014

 № 234 Обявяване на училищни автобуси за вещ-публична общинска собственост Дата на качване: 03.11.2014

 № 235 Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в с. Кръвеник, община Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

 № 236 Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Габрово и Районен съд - Севлиево Дата на качване: 03.11.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево