Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 6, което ще се проведе на 29.04.2014 г.ПОКАНА № 6

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 29 април 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред

 Примерен график за провеждане заседанията на постоянни комисии

 1.1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2008-2013 г. за 2013 година

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 2008 - 2013 г. ПРЕЗ 2013Г.

 1.2. Приемане на Общински план за развитие на община Севлиево за периода 2014-2020 година

 1.3. Приемане на Годишен мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево през 2013 г. и План за действие на екипа за мониторинг и оценка през 2014 г.

 1.4. Приемане на План за действие за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за 2014 - 2015 г.

 1.5. Приемане на отчети за осъществените дейности през 2013 г. и за изразходваните средства - държавна субсидия през 2013 г. от читалищата на територията на община Севлиево

 1.6. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.7. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти в с. Сенник, община Севлиево

 1.8. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014г. и продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост

 1.9. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014г. и продажба на сгради - частна общинска собственост в с.Богатово, община Севлиево

 1.10. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 140035 по КВС на с. Шумата, община Севлиево от пасище на изоставени трайни насаждения

 1.11. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП за УПИ XIII от кв. 87 по плана гр. Севлиево

 1.12. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр.Севлиево и с. Горна Росица, представляващи места за разполагане на преместваеми съоръжения

 1.13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие, гр. Севлиево

 1.14. Предоставяне на ПИ № 167009 в землището на с. Горна Росица, община Севлиево на Общинска служба по земеделие, гр. Севлиево

 1.15. Даване на съгласие за включване на ПИ 65927.76.7 и ПИ 65927.76.8 по кадастралната карта на гр. Севлиево в строителните граници на гр. Севлиево

 1.16. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на канал за дъждовни води, обслужващ ПИ 65927.24.55 и ПИ 65927.24.64 в землището на гр. Севлиево

 1.17. Даване на съгласие за корекция на общински полски пътища в масив 79 в землището на гр. Севлиево

 1.18. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на подземен електропровод, обслужващ ПИ 65927.24.65 в землището на гр. Севлиево

 1.19. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 016146 в землището на с. Търхово, община Севлиево

 1.20. Даване на разрещение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 018173 в землището на с. Кормянско, община Севлиево, за разширяване на производствената площадка на „Хермес абразиви” ЕООД в ПИ 018125

 1.21. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Кръвеник във връзка с отпадане на части от улици, прилежащи на кв. 14 и кв. 15

 2.1. Становище на ПП ДПС

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево