Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски“. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г. В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да: Участва...
виж още»
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Априлци, по две обособени позиции
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите указания и документацията за участие в процедурата е  "услуга" с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Априлци, по обособени позиции Основната цел, която е поставена пред...
виж още»
Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект „Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб.м на ВЕЦ „Видима“
Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строежите съгласно българското законодателство, чрез осъществяване на строителен надзор на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб.м на ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“, Участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 (с L = 5229,42 м') и Участък 4: Водопровод от...
виж още»
„Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „СТОКИТЕ“ И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН ЗА ПИТЕЙНА ВОДА“, ПОДОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ИЗРАВНИТЕЛ 4000 КУБ.М. НА ВЕЦ „ВИДИМА“ НАД ГР. АПРИЛЦИ ДО ПСПВ „СТОКИТЕ“
С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажните работи (СМР) по инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение в настоящата поръчка, включваща реконструкция и подмяна на водопровода на територията на община Севлиево в два участъка: ü Участък 3: Водопровод...
виж още»
„Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 07/07/2/0/00614 „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“
Обществената поръчка е с предмет:  „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 07/07/2/0/00614 „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“ Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.     За дейностите в обхвата на услугата В изпълнение на своите задължения...
виж още»
"Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево"
Предмет на поръчката: Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2018 г. до 01.03.2020 г. Доставки ще се извършват в търговски обект/и /бензиностанции/ на Изпълнителя, който трябва да има бензиностанции на територията на Република България, които да са снабдени с терминално устройство за безналично плащане 24 часа в денонощието. Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление да се реализира чрез...
виж още»
„Ремонт на тротоари в град Севлиево“
Настоящата обществена поръчка е с предмет „Строителство“  и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП, същата включва следните основни дейности:  - Демонтаж, доставка и монтаж на градински бордюри, бордюри 18/35/50 и 18/25/51 - Демонтаж на тротоарни плочи - Доставка и монтаж на тротоарни плочи 30/30, 40/40 и бетонови павета тип /кокал/; - Направа тротоарна настилка с асфалт; - Бетонови СМР; - Демонтаж и монтаж на пътен...
виж още»
Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево
Изпълнение на поръчката - съгласно утвърдените маршрутни разписания. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“  по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 18, ал. 2, във връзка с чл.176-181 от ЗОП е „публично състезание“. Подробно описание на маршрутните разписания е описано в Техническата спецификация. Основната цел, пред Възложителя е да осигури комфорт на пътниците: климатична инсталация /за автобусите - основни...
виж още»
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за нуждите на община Севлиево"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на община Севлиево. Изборът на процедура е договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 /шестдесет хиляди/ лв. без ДДС. Договорът ще се сключи за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като дейностите по доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни...
виж още»

2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi