Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016”Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона”
Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 161 553.48 (сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»
“Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”
“Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”
виж още»
Авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на ОУ "В.Левски" с.Шумата, общ.Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ. Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП Създадена на 22.10.2018г. Поръчката...
виж още»
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище "Васил Левски" с.Шумата, община Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ.  Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.182, ал.1, във връзка...
виж още»
„Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на необходимите контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците за общините – Севлиево и Дряново”; Обособена позиция № 2 „Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево” Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново” Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.
Финансирането на поръчката и по четирите обособени позиции се осъществява по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците...
виж още»
„Избор на изпълнител за доставка на необходимите машини и техника за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново” по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново”; Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”;
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 437 000,00 (четиристотин тридесет и седем хиляди лв.) без ДДС, по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново” с прогнозна стойност 204 000.00 /двеста и четири хиляди/ лева без ДДС; Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”...
виж още»
Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1, предложение 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ III, КВ. 11 ПО ПЛАНА НА ГР. СЕВЛИЕВО"
Извършването на СМР трябва да се осъществи в масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ III, кв. 11 по плана на гр. Севлиево. В нея са разположени 4 броя стаи, коридор, фоайе, 2 броя санитарни помещения и складови помещения. Предмет на настоящата поръчка е частична подмяна на дограмата, частична подмяна на осветителни тела, ремонт на санитарни помещения и вътрешно боядисване. Настоящата поръчка е публикувана в РОП под номер: 00189-2018-0022 Създадена на дата 15.10.2018г.
виж още»
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“
Предметът на обществената поръчка е: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на съоръжение за компостиране на био-отпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево.”Източник на финансиране: с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова...
виж още»
„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”
         Предмет на обществената поръчка е „Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”.Изпълнението ще се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307,24 лв. ( четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна...
виж още»
„Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина”
Обществената поръчка е с предмет "Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина". Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и допълнително оборудване към нея за срок не по-кратък от 24 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 300 000,00 лв. без ДДС. Финансирането на поръчката е със средства от събраните отчисления по Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията...
виж още»

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi