Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016”Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“
            Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е  „Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“ Прогнозна стойност на поръчката е: 83 333,33 /осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и...
виж още»
„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”
Изпълнението на поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307.24 лв. (четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»
“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНА ЗА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ В ГРАД СЕВЛИЕВО“, С ТРАСЕ ПРЕЗ ПАРК “ЧЕРНИЧКИТЕ“, ОБЩИНСКИ ПЪТ „ГАБРОВСКО ШОСЕ“ И ЮЖНА КРАЙРЕЧНА ЗОНА НА Р. РОСИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО“
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата обхваща  Етап I - участък 1.1 от Инвестиционен  проект „Изграждането на трасе за техническа инфраструктура – велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение, свързваща урбанизираната територия през парк “Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица)“, съгласно Разрешение за строеж...
виж още»
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ОУ „Васил Левски, с. Шумата, общ. Севлиево“
Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № 07/07/2/0/00614/ 21.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“   00189-2018-0032 Поръчката...
виж още»
"Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г.“
Обществената поръчка е с предмет "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинската пътна мрежа в община Севлиево през сезони: 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г. Процедурата  е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП -открита процедура. Място за изпълнение - територията на община Севлиево. Уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2018-0031 Създадена на дата 03.12.2018г.
виж още»
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“
Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007...
виж още»
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Дамяново и Севлиево – Енев рът"
Предмет на обществената поръчка е "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии Севлиево-Дамяново и Севлиево-Енев рът, които са част от общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево". Място на изпълнение - на територията на община Севлиево, съгласно утвърденото маршрутно разписание. Правно основание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Поръчката е публикувана под номер в РОП    00189-2018-0028 Създадена...
виж още»
”Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона”
Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 161 553.48 (сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi