Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“
Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР за изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014 – 2020“.   Сздадена на 22.08.2019 г. Номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0023
виж още»
„Oсъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове  и програми. Идентификация на проекта: Договор № BG0RDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 -  Спорт "изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. "Ивестиции в създаването, подобрявнето или разширяването на всички...
виж още»
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г. Предмета на поръчката обхваща предвидените строително монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730. Път GAB1169,  свързва  селата Крушево, Младен, с общинския център Севлиево и пътищата от Републиканската пътна мрежа, III...
виж още»
Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции:
Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площадки в детски градини "Слънце", "Пролет", "Щастливо детство" и "Радост" и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри, както и монтиране на съоръжения за игри на детски площадки в с. Ряховците и с. Добромирка. Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0006 Дата на създаване: 17.02.2020г.
виж още»
”Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.”
С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажни/ремонтни работи (СМР) за обект: Сграда на стадион в  гр. Севлиево. През годините периодично са извършвани ремонти вътрешни ремонти. В контекста на цялостната политика  на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите  и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации., подмяна на дограмата,...
виж още»
Основен ремонт на детски площадки по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Ремонт на детска площадка на ул.“Стефан Пешев“ № 48 гр. Севлиево. Обособена позиция №2: "Възстановяване и озеленяване на обществен парк, заедно с детска площадка към него в с.Градница, община Севлиево. Обособена позиция № 3:"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите", гр.Севлиево.
Предмет на поръчката е ремонт на съществуващата детска площадка, която се намира в междублоковото пространство на ул. „Стефан Пешев“ № 48 в гр.Севлиево, както и възстанвяване и озеленяване на обществен парк в село Градница, разположено в северен централен район на България. За изпълнение на двете дейности е спечелен проект от ПУДООС по национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” с мото: „Обичам природата и аз участвам”. Обществената...
виж още»
Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:
Обособена позиция №1: Основен ремонт кметство с. Богатово, общ. Севлиево. Обособена позиция №2: Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ. Севлиево. Обособена позиция №3: Подмяна на дограма на ОУ " Св. Солунски братя" с. Крамолин, общ. Севлиево. Обособена позиция №4: Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с. Буря, общ. Севлиево. Обособена позиция №5: Основен ремонт на спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево. Обособена позиция №6: Основен ремонт сграда...
виж още»

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi