Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за нуждите на община Севлиево"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на община Севлиево. Изборът на процедура е договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 /тридесет хиляди/ лв. без ДДС. Договорът ще се сключи за срок от 12 дванадесет месеца. Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като дейностите по доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води...
виж още»
„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2016/2017г.“
Обект на настоящата обществена поръчка е "предоставяне на услуга" по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.18, ал.2, във връзка с чл.176-181 от ЗОП е "публично състезание". Общата прогнозна стойност на поръчката е 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС. и вкл. сл. осн. дейности:  1. Заравняване банкет с ширина 1,5 м.;  2. Заравняване на банкет с ширина 1,5 м. и почистване храсти и саморасли дървета с диаметър до 15 см. от банкетите на общинските пътища;...
виж още»
"Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2016/2017г., 2017/2018г., 2018/2019г.“
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2016/2017г., 2017/2018г., 2018/2019г.“ Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега...
виж още»
„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимни сезони : 2016/2017г., 2017/2018г., 2018/2019г.“
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 18, ал. 2, във връзка с чл.73, ал. 1  от ЗОП е „открита процедура“ и включва следните основни дейности: 1. Заравняване банкет с ширина 1,5 м.; 2. Заравняване на банкет с ширина 1,5 м. и почистване храсти и саморасли дървета с диаметър до 15 см. от банкетите на общинските пътища;   3. Изрязване на надвиснали клони над пътя; 4....
виж още»
Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул. “Св.Св. Кирил и Методий“ № 6
Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул. “Св.Св. Кирил и Методий“ № 6. Настоящата обществена поръчка е с предмет "СТРОИТЕЛСТВО"  и съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. С чл.176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание от ЗОП. Строително-ремонтните дейности обхващат следните части: Част- 1: Ремонт покрив;...
виж още»
„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по обособени позиции:
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“  и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 176 - 181 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 169 079,00 лева без ДДС и вкл. следните основни дейности:  1. Подмяна на стара дървена дограма с нова AL профил - врати; 2. Вътрешни ремонти - грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс; доставка и монтаж на осветителни тела - лот; 3. Хидроизолация на покрив; 4. Ремонт на санитарни помещения; 5....
виж още»
„Избор на консултант за подготовка на проекта и последващо управление на проекта, с оглед кандидатстване на Община СЕВЛИЕВО по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции:
„Избор на консултант за подготовка на проекта и последващо управление на проекта, с оглед кандидатстване на Община СЕВЛИЕВО по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Севлиево”; Обособена позиция №2 „Предоставяне на консултантски...
виж още»
„Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево”
В предметния обхват на настоящата обществена поръчка са включени дейности по ремонт на общински пътища в Община Севлиево, ремонт на улици в гр.Севлиево и ремонт на улици в селата на Община Севлиево. Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Севлиево – пътна и улична мрежа. Предвид ежегодното увеличаване на пътните превозни средства и интензивност на движението по тях, всяка година община Севлиево със собствени средства от общинския бюджет и от републикански бюджет,...
виж още»

5 6 7 8 9 10 11 [12]


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi