Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№8 от 21.07.2017г. „Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“
Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“  вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Обявата е публикувана...
виж още»
№ 6 от 10.07.2017г.„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“
  Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: Машинно косене на тревна растителност Ръчно косене на тревна...
виж още»
№4 от 15.06.2017г. "Изготвяне на проучвания и анализи за осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“
В рамките на настоящата обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да извърши: 1.                    Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции - обекти на културното наследство; 2.                    Разработване на финансов анализ; 3.                  ...
виж още»
№ 7 от 18.07.2017г. „Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“
Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“  вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Обявата е публикувана...
виж още»
№5 от 06.07.2017г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“
        Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: Машинно косене на тревна растителност Ръчно...
виж още»
№3 от 19.04.2017г. „Изработване на концепция за дейностите по ревитализация на обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за информационен център с интерактивен музей на открито и закрито”
Целта е да се ревитализира съществуващият археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич”. Предвижда се с дейностите да се надгради постигнатата цел по предходен проект без намеса в археологическите структури, без да се извършват нови дейности по консервация, реставрация, експониране и социализация на съществуващите археологически структури. Обявата е публикувана под № 9063491 в АОП
виж още»
№2 от 30.03.2017г. „Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл. 293 от КТ, съгласно Решение на Общото събрание на работниците и служителите в Община Севлиево за календарната 2017 г.”
 Предоставянето на социалните придобивки, определени по реда на чл. 293 от КТ,  ще се осъществява чрез ваучери за храна при изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, от лице, получило разрешение по чл. 5 от Наредба 7/ 09.07.2003г. Публикувана обява под № 9062857 в АОП
виж още»
№1 от 17.01.2017г.„Ежедневно и комплексно почистване на административна сграда на община Севлиево, находяща се на адрес: гр.Севлиево, пл.„Свобода” № 1”.
Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга. В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.    Поръчката е регистрирана под №  9060696 в  АОП    
виж още»
Доставка на канцеларски и обучителни материали за нуждите на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ по две обособени позиции
Материалите са необходими във връзка с изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ и осъществяване на дейностите по същия – организация и управление на проекта, управление и организация на дейността в Общностен център за функциониране на интегрираните услуги, предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране...
виж още»
"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции
"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции както следва:  Обособена позиция № 1 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - джип - втора употреба за нуждите на Община Севлиево"; Обособена позиция № 2 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - втора употреба за нуждите на Община Севлиево"; С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител,...
виж още»

1 2 3 [4] 5


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi