Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

28.03.2023

Общинският съвет одобри проектите по оперативните програми да бъдат обезпечени с овърдрафтОбщинският съвет одобри проектите по оперативните програми да бъдат обезпечени с овърдрафт
Във връзка с реализацията и изпълнението на проекти по оперативните програми, Община Севлиево извършва мостови финансирания, като превежда средства под формата на вътрешни заеми. Те се възстановяват в бюджета след представяне на искане за плащане за съответния проект и след като разходите бъдат действително извършени и доказани с разходооправдателни документи и верифицирани от управляващият орган.
 
До края на бюджетната година ще бъде необходим значителен финансов ресурс за обезпечаване на разходите по проекти и програми. Основната част от тях са за дейностите по инфраструктурните проекти, както и по вече сключените договори с оперативни програми. Ще бъдат осигурени средства от бюджета на общината и за финансиране на проектите по оперативна програма „Човешки ресурси“, механизма „Лична помощ“ и др., с които да се гарантират заплатите и осигуровките на наетия персонал.
Предстои и кандидатстване с проекти по процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост за реформиране и повишаване на енергийната ефективност на сгради от обществената, социалната, спортната и културната инфраструктури. За подготовка на проектните предложения е задължително да се извърши обследване за енергийна ефективност, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт на сградите, обект на интервенция. За тези подготвителни дейности преди кандидатстването са необходими финансови средства, които подлежат на възстановяване при отчитането на проекта.
 
С цел успешното кандидатстване и изпълнение на разписаните дейности по проекти, коректното разплащане на задълженията, покриване на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на наетите лица, както и за недопускане на просрочени задължения е необходим допълнителен финансов ресурс чрез краткосрочен заем.
 
Общинският съвет гласува да се изтегли овърдрафт с максимален размер 1 600 000 лв. и срок на погасяване 12 месеца, с възможност за предсрочно погасяване без допълнителна такса.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi