Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

28.03.2023

Общинският съвет гласува разчета по приходите и разходите на община Севлиево до приемането на Държавен бюджет 2023г.Общинският съвет гласува разчета по приходите и разходите на община Севлиево до приемането на Държавен бюджет 2023г.
Във връзка с липсата на Държавен бюджет за 2023 г., а респективно и на общински, съставянето на разчетите на община Севлиево за 2023 г. е съобразено с касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. и с анализ на отчетни данни за минали периоди; реализирани преходни остатъци по съответните бюджетни дейности и неусвоените към 31.12.2022 г. средства с целеви характер; фискални правила и ограничения в съответствие с нормативната уредба.
 
Разчетът на приходите и разходите на община Севлиево за 2023 г. е в общ обем от 53 600 000 лв., в това число държавни дейности – 30 657 177 лв. и местни дейности – 22 942 823 лв. Дофинансирането на държавни дейности с местни приходи е в размер на 1 189 275 лв., местните дейности са 21 753 548 лв., а планираният резерв - 685 000 лв.
 
Реализираният преходен остатък от предходната година в държавни дейности се разпределя за финансиране на делегираните от държавата дейности във всички функции, с изключение на средствата във функция „Образование“ в т.ч. и за капиталови разходи. Разходите за развитие на туризма са в размер на 20 000 лв.
 
Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. е 6 048 812 лв. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. е в размер на 20 162 707 лв.
 
Втората половина от субсидиите за нефинансови предприятия и физически лица също бяха приети на сесията на Общинския съвет днес. За подпомагане дейността на спортните клубове, които се разпределят на проектен принцип, средствата стават общо 100 000 лв. За „Футболен клуб СЕВЛИЕВО“ – общо 160 000 лв., за Детско юношеска школа по футбол към „ФК Севлиево“ – 20 000 лв., „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 70 000 лв., ФК „Севлиево Лейдис“ – 30 000 лв., Стивиан Светлинов Гатев – 5 000 лв., Хакан Метин Халми – 5 000 лв.
 
Общинският съвет даде и съгласие при необходимост от финансов ресурс за предпроектна подготовка, общинско съфинансиране или мостово финансиране по време на изпълнението на инвестиционни проекти до възстановяване на разходите, кметът на общината да кандидатства за кредитиране по параметрите на съответния проект пред Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, а също и да тегли овърдрафт.
 
Приета беше и бюджетна прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2024-2026 г., а също и проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi