Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

23.04.2020

Община Севлиево обявява прием на документи за подбор на персонал за справяне с последиците от коронавируса 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на Допълнително споразумение към Административен договор BG05M9OP001-2.040-0114-C01 от 26.07.2019 г. (проект BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ по процедура ВС05М9ОР001 -2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“), сключено на 22.04.2020 г. за дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, Община Севлиево обявява прием на документи за подбор на персонал за справяне с последиците от коронавируса

 1. Информация за провеждане на процедурата за подбор за всички кандидати:
  1. Работодател: кметът на Община Севлиево
  2. Място на работа: Община Севлиево – гр.Севлиево и до домовете на потребителите – град Севлиево и села на територията на общината.
  3. Характер на работата: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите). На лицата, които са ангажирани с посещения до домовете на потребителите ще бъдат осигурени лични предпазни средства, дезинфекциращи препарати, както и служебни карти за извършване на дейността. Потребители на услугата могат да бъдат: възрастни хора с невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; лица, поставени под карантина; самотни родители с деца до 12-годишна възраст, които са в невъзможност да оставят децата си сами.

2.1. Община Севлиево набира следния персонал:

 • Организатор дейности – 1 позиция за 8-часов работен ден;
 • Социален асистент – 10 позиции за 8-часов работен ден
 • Шофьор – 1 позиция за 8-часов работен ден.

2.2. Основни ангажименти:

2.2.1.Организатор дейности: организира цялостната дейност; приема заявките от потребителите;  изготвя графици на персонала; разрешава възникнали казуси по време на дейностите; предоставя информация на екипа по проекта във връзка с изпълнение на дейностите.

2.2.2. Социален асистент: извършва посещения от и до дома на потребителя с цел закупуване на храна, лекарства, стоки от първа необходимост; извършва по заявка и необходимост за потребителя заплащане на битови сметки, както и заявяване и/или получаване на административни услуги. Всички тези дейности, се извършват със средства на потребителя, като се представя разходооправдателен документ за извършената дейност.

2.2.6. Шофьор – извършва превоз на социалните асистенти във връзка с изпълнение на служебните им ангажименти, съобразно изготвените графици и получените заявки от потребителите.

3.Срок за предоставяне на дейностите : до 31.12.2020 г.

4. Изисквания за заемане на длъжностите:

4.1. За длъжността Организатор дейности

 • Завършено висше образование;
 •  Образователно-квалификационна степен - „специалист”/„бакалавър”/ „магистър“;
 • Специалност - „Социални дейности”; „Психология” или друга специалност – здравен, стопански или хуманитарен профил;
 • Необходими умения: Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения;

4.2. За длъжността социален асистент:

 • Минимална образователна степен - основно образование;
 •  Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
 •  Трудов стаж - не се изисква;
 •  Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи - хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; лица под карантина.

4.3. За длъжността шофьор:

 • Минимална образователна степен - средно образование;
 • Трудов стаж – 1 година;
 • Притежаване на свидетелство за управление на МПС, валидно за категория В;
 • Нагласа за работа с мобилен екип, който ще предоставя услугата.
 1. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа
 • Оценка на допустимостта на кандидатите по документи;
 •  Провеждане на интервю с допуснатите кандидати по документи.
 1. Необходими документи:

• Заявление за  кандидатстване – по образец;

• Професионална автобиография (CV);

• Копие от диплома за завършено образование;

• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства - по образец;

• Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./ - при наличието на такива;

• Копие на свидетелство за управление на МПС, категория B – за длъжността шофьор;

• Документ за самоличност за справка /при започване на работа/;

• Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/;

• Удостоверение за банкова сметка /след започване на работа/.

Забележка: Документите по образец могат да бъдат получени в общинска администрация, стая 110 както и изтеглени от сайта на Община Севлиево: www.sevlievo.bg раздел: ОБЯВИ, подраздел: КОНКУРСИ.

 1. Място за подаване на документите

гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1,

Община Севлиево – Център за информация и услуги на гражданите, стая 110

Или на e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

телефон за справки: 0675/396 184; 0878/ 621 353

лице за контакти: Силвия Ангелова –ръководител на проекта.

 

 1. Краен срок за подаване на документите: 16.00 ч. на 28.04.2020 г.

 

Забележка: Конкурсът за посочените длъжности ще се проведе в два етапа: Класиране по документи и събеседване с допуснатите до интервю кандидати. Целта на събеседването е да се установи мотивацията и нагласата на кандидатите за работа с целевата група: лица под карантина, хора с увреждания и възрастни хора над 65 години със затруднения в самообслужването. Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат изнесени на информационното табло в общинска администрация и публикувани на интернет страницата на Общината на адрес: www.sevlievo.bg (ОБЯВИ/КОНКУРСИ) до 17. 00 ч. на 28.04.2020 г.

 

  Заявление Дата на качване: 23.04.2020

 Декларация Дата на качване: 23.04.2020

 Автобиография Дата на качване: 23.04.2020

« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на  жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi