Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”Процедурата се финансира по Договор № BG06RDNP001-7.004-CO1 от 30.05.2019 г.: „Основен ремонт , реконструкция и закупуване  на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”, сключен между община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. 

Публикувана в РОП на АОП под номер 00189-2020-0010

Създадена на 12.03.2020г. Обявление за приключил договор ОП-22/01.06.2020г. Дата на качване: 07.07.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 09.06.2020

 Договор ОП-22 от 01.06.2020г. Дата на качване: 09.06.2020

 Решение Дата на качване: 04.05.2020

 Протокол №4 Дата на качване: 04.05.2020

 Протокол №3 Дата на качване: 04.05.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 04.05.2020

 Съобщение Дата на качване: 23.04.2020

 Протокол № 1 Дата на качване: 06.04.2020

 Разяснение Дата на качване: 23.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 23.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 18.03.2020

 Решение Дата на качване: 12.03.2020

 Обявление Дата на качване: 12.03.2020

 Документация Дата на качване: 12.03.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 12.03.2020

 Образци Дата на качване: 12.03.2020

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi