Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ОУ „Васил Левски, с. Шумата, общ. Севлиево“Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № 07/07/2/0/00614/ 21.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“

 
00189-2018-0032

Поръчката е с номер в РОП 

Съ здадена на дата 04.12.2018г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 18.07.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 15.03.2019

 Ценово предложение Дата на качване: 15.03.2019

 Техническо предложение Дата на качване: 15.03.2019

 Договор № ОП-7 Дата на качване: 15.03.2019

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 13.02.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 13.02.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 13.02.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 05.02.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 21.01.2019

 Образци Дата на качване: 04.12.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 04.12.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 04.12.2018

 Документация Дата на качване: 04.12.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 04.12.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi