Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Равен шанс за всички“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020Наименование

„Равен шанс за всички“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9OP001-2.004

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.08.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 31.12.2021 г.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции и да се създаде устойчивост на създадените вече по "Проекта за социално включване" интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Основни дейности

1.Организация и управление на проекта

2.Управление и организация на дейността в Общностен център за функциониране на интегрираните услуги

3.Организация и предоставяне на услугата “Ранна интервенция на уврежданиятa”

4.Организация и предоставяне на услугата “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”

5.Организация и предоставяне на услугите "Предоставяне на психол. подкрепа и консулт. на бъдещи и настоящи родители за форм. и разв. на род. умения", "Сем. консулт. и подкрепа" и "Индив. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"

6.Организация и предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”

7.Организация и предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

8.Осигуряване на информация и публичност“

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от:

 - родители на деца на възраст от 0 до 7 години;

- бъдещи родители на деца

- деца на възраст от 0 до 3 години в риск/забавяне в развитието и др./ и родители

- деца, чиито родители са безработни

- деца, чиито родители получават социални помощи

 - деца, които нямат личен лекар или той не е педиатър

- деца, чиито родители не са здравно осигурени

- здравно неосигурени родители

- деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца

- деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа

- родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си

- деца с увреждания или здравни проблеми

- родители на деца с увреждания или със здравни проблеми

 - родители на 3 и повече деца

- самотни родители

- родители /най-вече майки/ в рискова възраст

- родители без или с ниско образование

- родители, живеещи в лоши жилищни условия

Очаквани резултати

Повече от 600 деца, получили подкрепа чрез услугите.

Обща стойност на проекта

1 297 412,22 лв. 

Сума на исканата БФП

1 297 412,22 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi