Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 2 от 24.02.2015 от 04.03.2015

 № 034 Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево /приета с решение № 184 от 31.10.2012 г./ Дата на качване: 04.03.2015

 № 035 Промяна в Наредба № 1 за общетвения ред в община Севлиево /приета с решение № 161/25.07.2000 г. на ОбС-Севлиево/ Дата на качване: 04.03.2015

 № 036 Промяна в Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на община Севлиево /приета на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците с решение № 102 / 27 май 2014 г. на ОбС-Севлиево и влиза в сила от 01 юли 2014 г./ Дата на качване: 04.03.2015

 № 037 Възлагане стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем на недвижими имоти – язовири, публична общи нска собственост. Одобряване на оценка и определяне на наемна цена за имота Дата на качване: 04.03.2015

 № 038 Продажба на имот частна общинска собственост в с.Градница, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имота Дата на качване: 04.03.2015

 № 039 Даване съгласие за отразяване промени в имоти № 039023 и № 039025 в землището на с.Стоките. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г. и продажба на имот № 039023 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Стоките, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имота Дата на качване: 04.03.2015

 № 040 Изменение на Решение на Общински съвет-Севлиево № 007/30.01.2015 г., допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г., продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Севлиево, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 04.03.2015

 № 041 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г. и продажба на имоти - земеделски земи в землищата на с. Буря, с. Дамяново и с. Крушево - частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 04.03.2015

 № 042 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г. и продажба на имоти - земеделски земи в землището на с. Дебелцово - частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 04.03.2015

 № 043 Промяна в състава на комисията по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове Дата на качване: 04.03.2015

 № 044 Отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 № 045 Отчет за изпълнението на Мерките по Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр.Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 № 046 Даване на съгласие за надстрояване на жилищна сграда в УПИ ХХV-2760 от кв.101 по плана на гр.Севлиево, разположена на граница с УПИ ХІV, представляващ частна общинска собственост Дата на качване: 04.03.2015

 № 047 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ 65927.88.1 в землището на гр.Севлиево и на парцеларни планове за трасета на техническата инфраструктура Дата на качване: 04.03.2015

 № 048 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ 175018 в землището на с.Горна Росица Дата на качване: 04.03.2015

 № 049 Даване на съгласие за поставяне на паметник на Иван Преснаков в УПИ І – „Озеленяване” от кв.18 по плана на гр.Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 № 050 Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общински културен институт Дом на културата „Мара Белчева” Дата на качване: 04.03.2015

 № 051 Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общински културен институт Градска библиотека-Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 № 052 Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити „Спортни имоти” Дата на качване: 04.03.2015

 № 053 Приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Младежки център - Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 № 054 Приемане на Общински план за младежта за 2015 година Дата на качване: 04.03.2015

 № 055 Участие на община Севлиево във фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ Дата на качване: 04.03.2015

 № 056 Издаване на запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за проект:”Изграждане на противопожарна кула с.Крушево, община Севлиево, поземлен имот 126020 Дата на качване: 04.03.2015

 № 057 Допълнение на Решение № 044/25.02.2014г. (изменено с Решение № 067/25.03.2014г.) на Общински съвет-Севлиево Дата на качване: 04.03.2015

 № 058 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за поземлени имоти в землищата на гр.Севлиево и на с.Търхово във връзка със създаването на малинови и ягодови насаждения Дата на качване: 04.03.2015

 № 059 Поставяне на стилизирани метални конструкции във вътрешността на обособените кръстовища с кръгови движения Дата на качване: 04.03.2015

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi