Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Детски комплекс - СевлиевоДетски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево

 

ЦПЛР-ДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 19 годишна възраст в община Севлиево, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и екологията и опазването на околната среда. Специално внимание се обръща на работата с деца със специални образователни потребности и деца в неравностойно социално положение, като за целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на местната власт.

Образователната дейност в ЦПЛР-ДК-Севлиево се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование.

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ДК.

Записването на децата и учениците за обучение  в педагогическите форми в ЦПЛР-ДК се извършва чрез подаване на Заявления-декларации от страна на родителите на децата до директора.

Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с общински, регионален, национален или международен характер.

Наред със задължителния учебно-възпитателен процес, обвързан със задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програми, ЦПЛР-ДК е основен организатор и домакин на Национален конкурс „Златна есен-плодовете на есента”, който е включен в Националния календар на МОН за извънучилищните дейности. ЦПЛР-ДК е организатор и на Общински празник на художествената самодейност „Децата-творци на красота”,както и на различни инициативи и общински мероприятия. Художествено-творческите ни състави присъстват в културния афиш на Общината.

ЦПЛР-ДК работи в тясно партньорство с детските градини и училищата на територията на община Севлиево, с културните институции и с неправителствени организации, имащи отношение към работата с деца – Център по превенция към МКБППМН; Училищно настоятелство-Севлиево; НЧ „Развитие-1870”; Дом на културата „Мара Белчева“- Севлиево и др.

В ЦПЛР-ДК работят 6 учители от тях 1-нещатен преподавател и 2 души непедагогически персонал. Освен изпълнението на задължителната си преподавателска норма от 700 часа, учителите изпълняват  организационни и методически  задачи, свързани с работа по комисии – постоянни и временни за изпълнение на Интегрираната система по Финансово управление и контрол, за организиране на национални и общински конкурси, чийто домакин е ДК, за организиране на събития и творчески изяви на школите, които са включени в Годишния календарен план. 

За  учебната 2022/2023 г.  в ЦПЛР-ДК са подали заявления 383 деца и  ученици, като повечето деца са записани в две педагогически форми, разпределени в групи по класове, интереси и равнища на подготовка.

ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

В ЦПЛР-ДЕТСКИ КОМПЛЕКС „Й.Йовков”-СЕВЛИЕВО

 

ОБЛАСТ „НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“

1. Профил „Екология и опазване на околната среда”

            - клуб „Екознайко” – ръководител Камелия Тодорова

- клуб „Природознайко” – ръководител Камелия Тодорова           

2. Профил „Хуманитарно- обществен“

            -  клуб „Художествено-творческа академия”– ръководител Камелия Тодорова

            -  Педагогическа школа „Туити”- ръководител Венета Петкова

ОБЛАСТ „ИЗКУСТВА“

3.  Профил „Музикално изкуство“

            - школа „Народни музикални инструменти”/гъдулка и тъпан/- ръководител Пламен Пенчев

            - школа „Автентичен фолклор”- ръководител Пламен Пенчев

            - Вокална група „Звънче”- ръководител Пламен Пенчев

            - Фолклорна група- 1 и 2 равнище - ръководител Пламен Пенчев

            - Музикална певческа школа- 1 и 2 равнище – ръководител Николай Михайлов

            - школа „Музикални инструменти”/пиано,китара,барабани и алтсаксофон/– ръководител Николай Михайлов

            - школа „Солфеж и елементарна теория”/вкл.звукозаписи и обработка/– ръководител Николай Михайлов

            - Вокално-инструментална формация „Куул бенд”– ръководител Николай Михайлов        

 3. Профил „Танцово изкуство“

- Танцова формация „Стил”– ръководител Камелия Тодорова

 4. Профил „Театрално изкуство“

- Драматичен театър – ръководител Ива Хицкова

- Куклен театър – Ива Хицкова

 5. Профил „Изобразително и приложно изкуство“

            - Школа „ВВ Арт” – ръководител Васко Василев

 

 6. Профил „Литературно творчество“

            - клуб „Вълшебната книга”– Ива Хицкова

            - клуб „Митове и легенди“ – Ива Хицкова

            - школа „Празници и обичаи“ – Ива Хицкова

           

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ:

  • СКМ „ИКАР-2010” – ръководител Стефан Василев - ІІІ етаж
  • Школа „ИНГЛИШТАЙМ” – ръководител Ива Ганева - І етаж   
  • Клуб по спортни и жизнени умения – Севлиево – управител Мария Бенева - І етаж
  • Логопедичен кабинет – ръководител Валя Василева - І етаж
  • Център по превенция - І етаж
  • Логопед – Камелия Тодорова -    ІІ етаж   
  • Психолог – Валя Петкова - ІІІ етаж
  • Школа „Цигулка” – ръководител Валерия Друмева – клуб „Туити”                         

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi