Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Социални услуги за деца и младежиСОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, ПРЕДЛАГАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

Общодостъпни социални услуги са услугите за:

1. информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;

2. мобилна превантивна общностна работа.

Специализирани социални услуги са услугите, които се предоставят при:

1. настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или развитието на лицето;

2. необходимост да бъде удовлетворена специфична потребност на определена група лица.

Ползването на социални услуги за резидентна грижа се допуска само в случай че са изчерпани възможностите за подкрепа на лицата чрез социални услуги в домашна среда и в общността.

 

*Социални услуги в общността:

1. Център за обществена подкрепа – гр. Севлиево с капацитет 40 места;

2. Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Севлиево с капацитет 24 места;

3. Общностен център – гр. Севлиево.

 

*Социални услуги в домашна среда:

1. Лична помощ - дейности по Закона за личната помощ;

2. Асистентска подкрепа.

 

*Социални услуги от резидентен тип:

1. Център за настаняване от семеен тип за деца  - гр. Севлиево с капацитет 12 места;

2. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Севлиево с капацитет 12+2 места;

3. Наблюдавано жилище – гр. Севлиево с капацитет 4 места.

 

УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

 

КОМЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

обединява Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Наблюдавано жилище

 

Комплексът се управлява от външен доставчик –

Фондация „Международна социална служба-България“

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА С КАПАЦИТЕТ 40 МЕСТА

 

Какво представлява услугата?

В Център за обществена подкрепа социалните работници, психолозите и специалистите работят за предотвратяването на изоставянето на деца, оказват подкрепа на семейства на деца с цел предотвратяване на раздялата между тях, подкрепа се оказва и на приемни родители, кандидати за осиновяване и одобрени осиновители. Екипът вярва, че семейството осигурява най-добрата среда за отглеждане и възпитание на децата. Поставянето на акцент върху семейното консултиране, подкрепата на родителството, обученията, индивидуална работа с родителите и работата с всички членове на семейството дава своя резултат и намалява рисковете от трайна раздяла между деца и родители. Извършването на мобилна социална работа дава възможност по-широк кръг нуждаещи да бъдат включени и реално да се възползват от подкрепата на центъра. Центърът предоставя и подкрепа и консултации за превенция от отпадане от училище, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от услуги, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с проблемно поведение.

 

Кой може да ползва услугата?

Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; родители, осиновители, лица, полагащи грижи за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

Социалната услуга е безплатна. Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 11

Директор: Анелия Монева

тел.: 0675/ 3 27 90, 0884 645197

e-mail: centar_sevlievo@abv.bg

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ С КАПАЦИТЕТ 24 МЕСТА

Какво представлява услугата?

В „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ се предоставят целодневни и почасови услуги на деца и младежи с различни видове и степен на увреждане. В Центъра се работи за развитие на комуникативни умения, обучение в умения за самостоятелност и независим живот, оказване на психологическа подкрепа, развитие на социални умения, психомоторно възстановяване. Осъществяват се педагогическа дейност, рехабилитация и лечебна физкултура, трудотерапия, работа с родителите и семействата на децата и младежите, музикотерапия, арттерапия и други дейности.

Кой може да ползва услугата?

Деца и младежи с установено увреждане.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

Социалната услуга е безплатна за децата до 18 години. Такса в размер на 50 на сто от дохода си заплащат лицата, навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 12

Директор: Пенка Гоева

тел.: 0675/ 3 27 90, 0893 686690

e-mail: dcdmu_sevlievo@abv.bg

 

ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ГР. СЕВЛИЕВО

 

Какво представлява услугата?

Услугата е разкрита по проект за социално включване и проект „Равен шанс за всички”, BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на ОПРЧР 2014-2020 като комплекс от интегрирани услуги за ранно детско развитие. Настоящите проектни дейности ще продължат предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на децата в ранна детска възраст и техните семейства в община Севлиево, които да допринесат за превенция на рисковете от изоставяне на децата, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот. Основните дейности включват здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи; програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности, програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система; мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата; услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години; подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения.

 

Кой може да ползва услугата?

Деца на възраст от 0 до 7 години в риск/забавяне в развитието и др./ и родители им; деца, чиито родители са безработни; деца, чиито родители получават социални помощи; деца, чиито родители не са здравно осигурени; деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца; деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; деца с увреждания или здравни проблеми; самотни родители; родители в рискова възраст; родители без или с ниско образование; родители, живеещи в лоши жилищни условия; младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето.

Има ли такса за ползване на услугата?

Услугите са безплатни.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Гочо Москов“ № 5

Ръководител на услугите: Цветелина Димитрова

тел.: 0675/ 89 004, 0884 127 645

e-mail: hodjeva@sevlievo.bg

 

УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

 

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

 

Какво представлява услугата?

Специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: - самообслужване;

- движение и придвижване; - промяна и поддържане на позицията на тялото; - изпълнение на ежедневни и домакински дейности;- комуникация.

Всеки потребител може да ползва услугата до 4 часа дневно в работни дни, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите. Оценката се изготвя от служителите на услугата „Асистентска подкрепа” (в Домашен социален патронаж), след заявяване на услугата в Община Севлиево и получаване на писмо за насочване.

 

Кой може да ползва услугата?

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Има ли такса за ползване на услугата?

До 31 декември 2024 г. такси от потребителите на услугата не се заплащат.

 

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” заявяват желанието си за ползване на социалната услуга – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице по един от следните възможни начини:

- на място в сградата на Община Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа при служителите от отдел „Здравеопазване и социални дейности“;

- на тел.: 0675 396 216; 0675 396 145;

- по електронна поща на адрес: m_baldzhieva@sevlievo.bg, n.mehmed@sevlievo.bg, r.vankova@sevlievo.bg

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Иван К. Устабашиев” №12

Ръководител на услугата: Станка Дадийска

тел. 0675/33 866; 0888 874343

e-mail: su_apodkrepa@abv.bg

 

МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ“

 

Какво представлява?

„Лична помощ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Механизмът подпомага ползвателите на лична помощ да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.

 

Кой може да ползва подкрепа по Закона за лична помощ?

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 

Има ли такса за ползване на подкрепата?

Такса не се заплаща, но когато детето/лицето получават добавка за чужда помощ, същата се удържа. Когато ползвател на лична помощ е дете с 90% и над 90% степен на увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на общината, която е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява според определения брой часове помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на Oбщината.

Необходимите документи за включване в Механизма „Лична помощ“ са:

  1. Заявление - декларация по образец (може да получите в общинска администрация Севлиево, стая 103 или да изтеглите от сайта на Община Севлиево, раздел „Социални дейности“, подраздел Механизъм „Лична помощ“);
  2. Направление за ползване на лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Севлиево (препоръката към кандидат-ползвателите, които все още нямат такъв документ, е да посетят първо Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Севлиево, за да бъдат определени необходимите часове. Броят на часовете за лична помощ се определя въз основа на четири степени на зависимост и варира до 168 часа месечно, според нуждите и състоянието);
  3. Документ за самоличност (за справка), както и други документи по необходимост.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1

Община Севлиево, Звено „Лична помощ“

тел. 0675/396 165

„Човешки ресурси“ към звеното: 0675/396 176

 

 

УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП

*Ползването на социални услуги за резидентна грижа се допуска само в случай че са изчерпани възможностите за подкрепа на децата/младежите чрез социални услуги в домашна среда и в общността.

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С КАПАЦИТЕТ 12 МЕСТА

 

Какво представлява услугата?

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите им за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра е изградена среда близка до семейната, при която потребителите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Дейностите в Центъра са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в обществото.

Кой може да ползва услугата?

Деца/младежи от 3 до 18 г./, ако учат до 20 г. без увреждания. Децата/младежите се настаняват от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Севлиево.

Има ли такса за ползване на услугата?

Социалната услуга е безплатна за децата до 18 години. Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“. Такса в размер на 50 на сто от дохода си заплащат лицата, навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, когато продължават да ползват социални услуги, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, „Стара планина” № 127

Ръководител: Светослава Радева

тел. 0878 621 317

e-mail: cnstd_sevlievo@abv.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ С КАПАЦИТЕТ 12+2 МЕСТА

 

Какво представлява услугата?

Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е социална услуга, която предоставя сигурна и защитена среда за децата и младежите с увреждания, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда. Центърът осигурява по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване за деца с увреждания (до 18 г.), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ, няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини или в приемно семейство, както и за младежи с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Кой може да ползва услугата?

Деца до 18 г. и младежи от 18 до 29 години с установено увреждане.

Децата се настаняват от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Севлиево след издаване на заповед от директора на ДСП. Младежите се настаняват от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Севлиево след подаване на молба от лицата и издаване на заповед от директора на ДСП по настоящ адрес.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

Социалната услуга за деца е безплатна. Социалната услуга за младежи е 50 на сто от дохода на лицата, навършили 18 г., с изключение на тези които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 г. възраст и с изключение на дохода от месечните добавки, ученически стипендии, помощи за хората с увреждания и други помощи, определени в нормативен документ, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Крушевска” №24Б

Ръководител: Петър Петров

тел.: 0878 621 316

e-mail: cnst_sevlievo@abv.bg

 

 

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ С КАПАЦИТЕТ 4 МЕСТА

Какво представлява услугата?

„Наблюдавано жилище“ е форма на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и на които им предстои да водят независим начин на живот. Услугата подпомага младежите докато намерят подходяща работа и се почувстват уверени и подготвени за самостоятелен живот.

 

Кой може да ползва услугата?

Младежи над 18 години.

Има ли такса за ползване на услугата?

30 на сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга, с изключение на дохода от месечните добавки и помощи за хората с увреждания.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 11

Директор: Анелия Монева

тел.: 0675/ 3 27 90, 0884 645197

e-mail: centar_sevlievo@abv.bg

 

 

 

КОНТАКТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ВЪВ ВРЪЗКА

С ПРЕДЛАГАНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Маргарита Балджиева – главен експерт „Социални дейности“ - тел.: 0675/ 396 216, 0882 617743, e-mail: m_baldzhieva@sevlievo.bg;

Нериман Мехмед – младши експертХуманитарни и социални дейности“ - тел.: 0675/ 396 145, 0889 165 566, e-mail: n.mehmed@sevlievo.bg;

Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности“ - тел.: 0675/ 396 216, 0876 608489, e-mail: r.vankova@sevlievo.bg

Звено „Лична помощ“ - тел.: 0675/ 396 165, 0884 658611  – Нил Джалилова – младши експерт „Лична помощ“ - e-mail: nil_djalilova@sevlievo.bg, Симона Христова – младши експертЛична помощ“- e-mail: s_hristova@sevlievo.bg

Силвия Ангелова – началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ – тел. 0675/ 396 184, 0878 621353, e-mail: s_angelova@sevlievo.bg

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi