Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции:
Обществента поръчка включва реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове и прилежащите им сградни водопроводни отклонения (СВО) в централната част на Севлиево, групирани в две обособени позиции. Уличните водопроводи е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с PN10, SDR 11, PE 100 (съгл. БДС EN 12201-2:2011+А1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини). Описанията за видовете работи, предмет на настоящата обществена...
виж още»
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г. Предмета на поръчката обхваща предвидените строително монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730. Път GAB1169,  свързва  селата Крушево, Младен, с общинския център Севлиево и пътищата от Републиканската пътна мрежа, III...
виж още»
Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции:
Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площадки в детски градини "Слънце", "Пролет", "Щастливо детство" и "Радост" и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри, както и монтиране на съоръжения за игри на детски площадки в с. Ряховците и с. Добромирка. Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0006 Дата на създаване: 17.02.2020г.
виж още»
”Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.”
С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажни/ремонтни работи (СМР) за обект: Сграда на стадион в  гр. Севлиево. През годините периодично са извършвани ремонти вътрешни ремонти. В контекста на цялостната политика  на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите  и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации., подмяна на дограмата,...
виж още»
Основен ремонт на детски площадки по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Ремонт на детска площадка на ул.“Стефан Пешев“ № 48 гр. Севлиево. Обособена позиция №2: "Възстановяване и озеленяване на обществен парк, заедно с детска площадка към него в с.Градница, община Севлиево. Обособена позиция № 3:"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите", гр.Севлиево.
Предмет на поръчката е ремонт на съществуващата детска площадка, която се намира в междублоковото пространство на ул. „Стефан Пешев“ № 48 в гр.Севлиево, както и възстанвяване и озеленяване на обществен парк в село Градница, разположено в северен централен район на България. За изпълнение на двете дейности е спечелен проект от ПУДООС по национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” с мото: „Обичам природата и аз участвам”. Обществената...
виж още»
„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')”
СМР включва реконструкция и подмяна на Участък 2: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1,  в т.ч.: Водопроводни участъци с обща дължина 1007,00м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с DN/OD500, PN16, SDR 11, PE 100-RC (съгл. БДС ЕN 12201-2:2011+A1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини); Водопроводни участъци с обща дължина 4414,00м’,...
виж още»
Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:
Обособена позиция №1: Основен ремонт кметство с. Богатово, общ. Севлиево. Обособена позиция №2: Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ. Севлиево. Обособена позиция №3: Подмяна на дограма на ОУ " Св. Солунски братя" с. Крамолин, общ. Севлиево. Обособена позиция №4: Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с. Буря, общ. Севлиево. Обособена позиция №5: Основен ремонт на спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево. Обособена позиция №6: Основен ремонт сграда...
виж още»
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО”
Целта на настоящата поръчка е извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътищата от община Севлиево. Към момента в обхвата на пътищата има натрупани наноси в участъците на пътните банкети, които са обрасли с трева и храсти, което е довело до стесняване на пътните платна. Канавките са обрасли с трева и храсти, като на места са затлачени с тиня. Асфалтовата настилката е с множество мрежови пукнатини, на места са се образували дупки до основата...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7 8Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево