Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016"Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.
Финансиранто на поръчката се осъществява по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г", съфинансирана от Еропейския фонд за регионалноразвите и Кохезионния фонд на Европейскя съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъци в един от регионите за управление на отпадъци...
виж още»
„Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново”
Финансирането на поръчката се осъществява по Административен дговор № Д-34-52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-20120 г." съфинансиранат Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъци в един от регионите за управление на отпадъци...
виж още»
„Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево"
Финансирането на поъчката се осъществява по Администртвен договор № Д-34-52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020" на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъци в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане...
виж още»
”УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: “ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“”
  Средствата по настоящата процедура са осигурени от Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по приоритетна ос Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 2014-2020г. https://dox.abv.bg/download?id=f8b77f60cb# - линк към работен проект   Създадена на 21.06.2019г. УИН на РОП в АОП: 00189-2019-0015
виж още»
„Строително-монтажни работи във връзка въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“
Средствата по настоящата процедура са осигурени от Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по приоритетна ос Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 2014-2020г. https://dox.abv.bg/download?id=f8b77f60cb# - линк към работен проект   Създадена на 21.06.2019г. УИН в РОП на АОП:00189-2019-0014
виж още»
”Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: “ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“
Средствата по настоящата процедура са осигурени от Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по приоритетна ос Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 2014-2020г. Създадена на дата 20.06.2019г. УИН в РОП на АОП: 00189-2019-0013
виж още»
„ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ по 5/ пет/ обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Ремонт на детска площадка в градски парк “Черничките“ гр.Севлиево. 2. Обособена позиция №2: Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк в гр.Севлиево. 3. Обособена позиция №3: Ремонт на детска площадка в междублоковото пространство на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево. 4. Обособена позиция №4: "Обособяване на детска площадка в село Шумата , общ.Севлиево" 5. Обособена позиция № 5: „Възстановяване на кът за отдих и детски игри в с. Душево, общ. Севлиево“
Общата прогнозна стойност на Обществената поръчка е 91 666,67 (деветдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.)  без ДДС или 110 000 (сто и десет   хиляди лева) лв с ДДС, от които 10 000( десет хиляди) лв.  с ДДС финансирани от ПУДООС разпределени по обособени позиции, както следва:           1. Обособена позиция №1: Ремонт на  детска площадка  в  градски парк “Черничките“...
виж още»
”Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на детско отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“
Предмет на поръчката е изпълнение на СРМР за обособяването на 13 броя болнични стаи, манипулационна, лекарски кабинет, кабинет „Завеждащ отделение“, занималня и общи санитарни помещения. В  7 бр. от болничните стаи ще се обособят самостоятелни санитарни възли, чрез преграждане с влагоустойчив гипсокартон двустранно на двойна конструкция с топлоизолация. Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от Община Севлиево. Поръчката е публикувана в РОП...
виж още»
„Детски градини - гр. Севлиево – основен ремонт детски площадки“ по 4 /четири / обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Щастливо детство" гр. Севлиево, ул. "Сава Тошев" №11; Обособена позиция №2: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Слънце" гр. Севлиево, ул. "Стоян Бъчваров"№4; Обособена позиция №3: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Радост", гр. Севлиево, ул. "Здравец"№1; Обособена позиция №4: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Пролет" гр. Севлиево, ул. "Стара планина" №92
Поръчката е публикувана в РОП на АОП с уникале № 00189-2019-0010. Създадена на 23.04.2019г.  
виж още»

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево