Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове...
виж още»
Обява за организиране и провеждане по Проект "Красива България " на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2017 г.  с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”. Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни довършителни работи, код по СППОО 5820801, за придобиване на Първа квалификационна степен - Помощник в строителствотo ”. Всички...
виж още»
Извършване на оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване на строит.надзор върху СМР във връзка с изп. на проект„Прилагане на мерки за енерг. ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОПРР 2014-2020
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП. Обществената поръчка е финансирана по Оперативна програма "Региони в растеж" "2014-2020", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, с предметен обхват, сходен на...
виж още»
"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“.  Публикувана под уникален № на поръчката в РОП 00189-2016-0027 Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 892 749,38 лв.  лева без ДДС или  2 271 299,26 лв. (два милиона двеста седемдесет и една хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) с ДДС и вкл. следните основни дейности: 1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево...
виж още»
"Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции.
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Автобусна линия: Севлиево - Кормянско Обособена позиция № 2 - Автобусна линия: Севлиево - Кръвеник Обособена позиция № 3 - Автобусна линия:...
виж още»
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за нуждите на община Севлиево"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на община Севлиево. Изборът на процедура е договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 /тридесет хиляди/ лв. без ДДС. Договорът ще се сключи за срок от 12 дванадесет месеца. Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като дейностите по доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води...
виж още»
"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Община Севлиево"
Предмет на обществената поръчка е "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Община Севлиево" за недвижим имот, собственост на Община Севлиево, находящ се на адрес гр.Севлиево, пл."Свобода" № 1.  Прогнозната стойност на поръчката е 40 000 /четиридесет хиляди/ лева без ДДС. Договорът ще се сключи за срок от 12 дванадесет месеца.  Поръчката в публикувана по уникален № 00189-2016-0022 в РОП Предметът на поръчката не позволява обособяване на отделни...
виж още»
„ Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“
Прогнозна стойност за изпълнение на  обществената поръчка е   в размер  до  2 850 000 лева /два милиона осемстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС. Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, извършени работи, труд,...
виж още»
„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2016/2017г.“
Обект на настоящата обществена поръчка е "предоставяне на услуга" по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.18, ал.2, във връзка с чл.176-181 от ЗОП е "публично състезание". Общата прогнозна стойност на поръчката е 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС. и вкл. сл. осн. дейности:  1. Заравняване банкет с ширина 1,5 м.;  2. Заравняване на банкет с ширина 1,5 м. и почистване храсти и саморасли дървета с диаметър до 15 см. от банкетите на общинските пътища;...
виж още»

1 2 [3] 4Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево