Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 2 от 25.02.2014

 № 026 Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево.

 № 027 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 028 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Севлиево

 № 029 Прехвърляне право на собственост върху недвижим имот

 № 030 Отчет за изпълнение на Мерките по Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр.Севлиево

 № 031 Отчет за изпълнението на програма за опазване на околната среда на Община Севлиево

 № 032 Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Севлиево

 № 033 Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на Борис Машалов на главната алея пред Дома на културата „Мара Белчева” в УПИ ІХ от кв.53 по плана на гр.Севлиево

 № 034 Даване на съгласие за частично изменение на подробния устройствен план на гр. Севлиево за УПИ І от кв. 147

 № 035 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 65927.59.115 в местност „Салимов геран” в землището гр. Севлиево и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до горепосочения имот

 № 036 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Добромирка за ПИ 720 от кв. 75 по плана на селото

 № 037 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Добромирка за ПИ 592 от кв. 4 по плана на селото

 № 038 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Богатово за кв. 56 по плана на селото

 № 039 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 061008, ПИ 061013 и ПИ 061014 в землището на с. Богатово, община Севлиево и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до горепосочените имоти

 № 040 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с.Петко Славейков за УПИ І от кв. 24 по плана на селото

 № 041 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Петко Славейков във връзка с отпадане на улица с осови точки 4-4а

 № 042 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 025122 в землището на с. Ряховците, община Севлиево

 № 043 Допълнение на решение № 234 от 19.12.2012 г. на Общински съвет гр.Севлиево

 № 044 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, договор № BG161РО001/5.03/2013/020 от 20.12.2013 г.

 № 045 Продажба на имот-частна общинска собственост в с.Петко Славейков, община Севлиево

 № 046 Приемане на Бизнес-план на „Бяла” ЕООД за периода 2009-2015 година

 № 047 Организация на движението в община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево