Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 2, което ще се проведе на 25.02.2014 г.ПОКАНА № 2

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 25 февруари 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред

 График за провеждане на заседания на постоянните комисии

 1.1. Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево.

 1.2. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.3. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Севлиево

 1.4. Прехвърляне право на собственост върху недвижим имот

 1.5. Отчет за изпълнение на Мерките по Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр.Севлиево

 1.6. Отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда в община Севлиево

 1.7. Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Севлиево

 1.8. Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на Борис Машалов на главната алея пред Дома на културата „Мара Белчева” в УПИ ІХ от кв.53 по плана на гр.Севлиево

 1.9. Даване на съгласие за частично изменение на подробния устройствен план на гр. Севлиево за УПИ І от кв. 137

 1.10. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 65927.59.115 в местност „Салимов геран” в землището гр. Севлиево и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до горепосочения имот

 1.11. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Добромирка за ПИ 720 от кв. 75 по плана на селото

 1.12. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Добромирка за ПИ 592 от кв. 4 по плана на селото

 1.13. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Богатово за кв. 56 по плана на селото

 1.14. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 061008, ПИ 061013 и ПИ 061014 в землището на с. Богатово, община Севлиево и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до горепосочените имоти

 1.15. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с.Петко Славейков за УПИ І от кв. 24 по плана на селото

 1.16. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Петко Славейков във връзка с отпадане на улица с осови точки 4-4а

 1.17. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 025122 в землището на с. Ряховците, община Севлиево

 1.18. Допълнение на решение № 234 от 19.12.2012 г. на Общински съвет гр.Севлиево

 1.19. Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, договор № BG161РО001/5.03/2013/020 от 20.12.2013 г.

 1.20. Продажба на имот-частна общинска собственост в с.Петко Славейков, община Севлиево

 1.21. Приемане на Бизнес-план на „Бяла” ЕООД за периода 2009-2015 година

 1.22. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на „Регионално депо за отпадъци-Севлиево” ООД гр.Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево