Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 1 от 30.01.2014

 № 001 Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 година

 № 002 Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2013 г. на община Севлиево

 т.1.2.-Приложения ОТЧЕТ

 № 003 Приемане на Бюджет 2014 г. по приходите и разходите на община Севлиево и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014-2016 година

 т.1.3.-Приложения БЮДЖЕТ

 № 004 Процедура за безвъзмездно придобиване на имоти публична държавна собственост

 № 005 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 006 Продажба на имот – частна общинска собственост в с.Добромирка, община Севлиево

 № 007 Продажба на имот – частна общинска собственост в с.Горна Росица, община Севлиево

 № 008 Продажба на недвижим имот в с.Батошево, община Севлиево

 № 009 Отдаване под наем на обособени части от Спортна зала „Дан Колов”

 № 010 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие

 № 011 Разпределяне на набраните средства от внесени режийни вноски

 № 012 Увеличаване капитала на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево, ЕИК 107507982

 № 013 Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет – Севлиево от 01.09.2013 г. до 31.12.2013 г., включително и неизпълнените решения от предходен отчетен период

 № 014 Съгласуване на Стратегическия план за периода 2014-2016 г. и Годишния план за 2014 г. за дейността на вътрешен одит

 № 015 Приемане на Годишен календарен план на културните изяви в община Севлиево за 2014 г.

 № 016 Приемане на Годишен календарен план на спортно-туристическата дейност в община Севлиево за 2014 година

 № 017 Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Севлиево за 2014 година

 № 018 Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Севлиево през 2013 г.

 № 019 Даване на становище за промяна на статута на поземлените имоти в местност „Функата” в землището на гр.Севлиево от земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в зелищно образувание

 № 020 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план /ПП/ за трасета на мрежа ниско напрежение за електрозахранване и водопровод до поземлен имот ПИ 65927.20.6 по кадастралната карта на землище гр.Севлиево

 № 021 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.541.3 в мах.”Кладев рът” в землището на с.Стоките

 № 022 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ 153003 в землището на с.Кръвеник, община Севлиево

 № 023 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 250010, ПИ 246019 и ПИ 246026 в землището на с. Кръвеник, община Севлиево и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до горепосочените имоти

 № 024 Кандидатстване на община Севлиево за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на довеждащ водопровод от ПС „Дълбоки“ до напорен водоем с. Крушево

 № 025 Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в Община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево