Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 11 от 17.12.2013

 № 188 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Севлиево

 № 189 Допълнение и изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 190 Изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 № 191 Приемане план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци на територията на община Севлиево през 2014 година

 № 192 Прехвърляне на средства в бюджетна сметка на община Севлиево

 № 193 Утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от набирателна сметка на Община Севлиево

 № 194 Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2013 г.

 № 195 Допълнение на решение № 176/29.10.2013 г. на Общински съвет - Севлиево

 № 196 Продажба на имоти-земеделски земи, частна общинска собственост

 № 197 Определяне на маломерен имот от общинския поземлен фонд, който може да се отдаде под наем за срок от една година без търг или конкурс

 № 198 Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 199 Учредяване право на пристрояване към съществуваща постройка в имот с идентификатор 65927.501.4242 по кадастралната карта на гр.Севлиево

 № 200 Даване на съгласие за установяване на свързано допълващо застрояване между УПИ ХV-2614, 2617, УПИ ХІV-2616 и УПИ ХVІІ-2615 от кв.111 по плана на гр.Севлиево

 № 201 Даване на съгласие за установяване на свързано допълващо застрояване между УПИ ХІІІ-1881 и УПИ ХVІІ-„Обществено жилищно строителство” от кв.81 по плана на гр.Севлиево

 № 202 Даване на съгласие за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр.Севлиево за УПИ ХІІІ от кв.50

 № 203 Промяна състава на Постоянни комисии

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево