Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 9 от 29.10.2013

 № 164 Изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево”

 № 165 Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 № 166 Изменение и допълнение на „Наредба за организация на движението на територията на община Севлиево”

 № 167 Учредяване безвъзмездно право на позване върху недижими имоти – общинска собственост

 № 168 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 169 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти

 № 170 Предоставяне право на безвъзмездно управление на недвижими имоти на Областна дирек;ия на МВР-Габрово

 № 171 Прехвърляне право на собственост върху недвижим имот

 № 172 Даване на съгласие за установяване на свързано застрояване между УПИ ХІІІ-522 и УПИ ХІV-523 от кв.16 по плана на кв.Балабанца, гр.Севлиево

 № 173 Даване на съгласие за изграждане на жилищна сграда в ПИ 4209 от кв.100 по плана на гр.Севлиево, разположена на граница с УПИ ІХ – „Обществено жилищно строителство”, представляващ частна общинска собственост

 № 174 Даване на съгласие за обособяване на част от УПИ ІІІ от кв.9 по плана на махала ДИП, с.Батошево в отделен урегулиран поземлен имот с жилищно предназначение

 № 175 Приемане на Регионален генерален план на ВиК системите в община Севлиево в териториалния обхват на „Бяла” ЕООД

 № 176 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2014 година

 № 177 Одобрение на Задание за изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на територията на община Севлиево

 № 178 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на управиотел на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 № 179 Попълване състава на ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм” и ПК „Земеделие и гори”

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево