Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 8 от 18.09.2013

 № 137 Поемане на дългосрочен общински дълг за финансово стабилизиране на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 № 138 Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2013 г.

 № 139 Приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Севлиево

 № 140 Утвърждаване на мрежата от общински училища, детски заведения и обслужващо звено на територията на община Севлиево за учебната 2013/2014 година

 Приложение - училищна мрежа

 № 141 Утвърждаване на транспортна схема за пътуващите деца и ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст за учебната 2013/2014 година

 Приложения - транспортна схема 2013-2014 година

 № 142 Утвърждаване на цени за продажба на дървесина по ценоразпис

 № 143 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 144 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на имот-частна общинска собственост в гр.Севлиево

 № 145 Продажба на имоти-земеделски земи, частна общинска собственост

 № 146 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост на собственици на законно построена сграда в гр.Севлиево

 № 147 Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост на собственици на законно построена сграда в с.Градница

 № 148 Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в с.Кормянско

 № 149 Предоставяне на земи от общинския поземлен фондна общинска служба по земеделие

 № 150 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 47233.531.4 в мах. „Мариновци” в землището на с. Млечево

 № 151 Изменение на решение № 41 от 26.03.2013г. за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 060027 в землището на с. Душево

 № 152 Изменение на решение № 42 от 26.03.2013г. за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 060031 в землището на с. Душево

 № 153 Даване на разрешение за изработване на подробенустройствен план-план за застрояване за ПИ 65927.92.36 по кадастралната карта на гр. Севлиево във връзка с изграждането на станция за сепариране на твърди битови отпадъци

 № 154 Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от 01.01.2013 г. към дата 01.09.2013 г., вкл. и неизпълнените решения от предходен отчетен период

 № 155 Съгласуване на Бизнес план на „Бяла” ЕООД гр.Севлиево

 № 156 Удостояване с почетно отличие Марин Попов /посмъртно

 № 157 Удостояване с почетно отличие Иван Янков Станчев /посмъртно/

 № 158 Удостояване с почетно отличие Красимир Христов Копчев

 № 159 Удостояване с почетно отличие Димитър Васин

 № 160 Удостояване с почетно отличие „Хамбергер България” ЕООД

 № 161 Удостояване с почетно отличие „ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 № 162 Удостояване с почетно отличие БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК”

 № 163 Допълнение и изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в Община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево