Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 7 от 23.07.2013

 № 109 Отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите през първото шестмесечие на 2013 г. по бюджета на община Севлиево

 № 110 Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2013 г.

 № 111 Поемане на дълг за мостово финансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект: „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост Хоталич”

 № 112 Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 № 113 Приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма в община Севлиево в периода 2013-2016 година

 № 114 Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма в община Севлиево в периода 2013-2016 година

 № 115 Приемане на предложение до Министъра на образованието и науката за включване на училища от община Севлиево в Списъка на средищните училища в Република България през 2014 година

 № 116 Даване съгласие Директорът на СОУ „Васил Левски” гр.Севлиево да отдаде под наем част от имот – публична общинска собственост

 № 117 Определяне на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти

 № 118 Продажба на имот – частна общинска собственост

 № 119 Предоставяне право за безвъзмездно управление на недвижим имот на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите – Велико Търново

 № 120 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 121 Избиране управител на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево, на основание § 1а от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

 № 122 Провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 № 123 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на „Севлиевогаз 2000” АД гр.Севлиево

 № 124 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на Професионален футболен клуб „Видима-Раковски” АД гр.Севлиево

 № 125 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово

 № 126 Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на подземен кабел

 № 127 Даване на съгласие за изграждането на паметник на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи офицери и войници от с.Добромирка в пространството на площада в кв.49 по плана на с.Добромирка

 № 128 Възлагане на дейности на Исторически музей – Севлиево във връзка с безвъзмездно право на управление на недвижими имоти – публична държавна собственост – „Антична и средновековна крепост „Хоталич”

 № 129 Завишаване на щатната численост на Исторически музей - Севлиево

 № 130 Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Севлиево

 № 131 Предоставяне на субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 № 132 Вменяване на отговорности на гл.редактор на в.”Росица”, издаван от „Росица” ЕООД

 № 133 Допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево

 № 134 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”

 № 135 Приемане на ОБРЪЩЕНИЕ до Председателя на Народното събрание и до Министър-председателя на Република България относно финансово подпомагане МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД гр.Севлиево

 № 136 Съгласие за сключване на договори за заем със заемател „МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД и заемодатели по отделните договори ; „Бяла“ ЕООД гр.Севлиево; „Общински пазари-Севлиево“ ЕООД гр.Севлиево и „Росица“ ЕООД гр.Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево