Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 6 от 25.06.2013





 № 094 Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево

 № 095 Приемане на Наредба за рекламната дейност на територията на община Севлиево

 № 096 Изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

 № 097 Обявяване на имот за публична общинска собственост

 № 098 Прехвърляне право на собственост върху недвижим имот

 № 099 Продажба на имоти – частна общинска собственост

 № 100 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 101 Предложение до Министъра на образованието и науката за даване статут на защитено училище на общински училища за 2014 година

 № 102 Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план и трасе на разпределителен газопровод от гр.Севлиево до с.Горна Росица – ІІ етап

 № 103 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/– парцеларен план /ПП/ на трасе на довеждащ провод на техническата инфраструктура – електропровод НН за захранване на производствен обект „Цех за производство на здравословни храни” в ПИ 125058 в землището на с.Горна Росица

 № 104 Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен кабел за външно електрозахранване и на водопровод до ПИ 069020 в землището на с.Млечево

 № 105 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на подробния устройствен план на гр.Севлиево за УПИ ХІХ – „За озеленяване и обществено обслужване” от кв.81

 № 106 Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити във функция „Социано осигуряване, подпомагане и грижи”

 № 107 Избиране управител на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево, ЕИК 107504281

 № 108 Разглеждане предложение от Момчил Никифоров Кънев





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево