Финансово стопански

 4013 УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 4012 ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ

 4011 ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ

 4010 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КАРТОТЕКИРАНИ ГРАЖДАНИ ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ ПО ЗУЖВГМЖСВ

 4009 ПРОВЕРКА И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛЕВОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРАВОИМАЩИ ПО ЗУЖВГМЖСВ

 4008 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 4007 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА

 4006 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТ

 4005 СПРАВКА ПО АКТОВИТЕ КНИГИ

 4004 ОБРАБОТКА НА ИСКАНЕ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 4003 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО СТАТУТА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 4002 ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКАТА НА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ЖИЛИЩА ГРАЖДАНИ

 4001 ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

 2011 ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ

 2002 РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

 2001 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА ДО 5 И НАД 5 БРОЯ

« назадContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player