Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Гражданска регистрация

 УСЛУГА № 2390 Приемане на заявления и комплектуване на документи за установяване наличието на българско гражданство Дата на качване: 30.08.2018

 УСЛУГА № ОБА1 - 01 Издаване на удостоверение за наследници Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 02 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 03 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 04 Издаване на удостоверение за раждане и удостоверение за сключен граждански брак-дубликат, както и на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 05 Издаване на удостоверение за семейно положение Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 06 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 07 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен или настоящ адрес Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 08 Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес при вече регистриран адрес Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 09 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 10 Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 12 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 13 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 14 Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване в РБ Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 15 Издаване на удостоверение за правни ограничения Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 16 Издаване на удостоверение по чл.20, ал.3 от Правилника за издаване на българските документи за самоличност Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 17 Издаване на всички други видове удостоверение по искане на граждани Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 18 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 20 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 21 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 22 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 23 Процедура по признаване на чуждестранни решения, свързани с гражданското състояние Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 24 Изпращане на преписка по компетентност Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 25 Издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 26 Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 27 Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 28 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 30 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 31 Възстановяване или промяна на име Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 32 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Дата на качване: 14.08.2015

 УСЛУГА № ОБА1 - 33 Промяна в актовете за гражданско състояние Дата на качване: 14.08.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево