Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Гражданска регистрация

 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Дата на качване: 04.01.2021

 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Дата на качване: 09.01.2019

 Издаване на удостоверение за наследници Дата на качване: 01.10.2018

 Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Дата на качване: 01.10.2018

 Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат Дата на качване: 01.10.2018

 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Дата на качване: 20.12.2018

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран адрес Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран адрес Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за семейно положение Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ Дата на качване: 01.10.2018

 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Дата на качване: 01.10.2018

 Приемане на заявления и комплектуване на документи за установяване наличието на българско гражданство Дата на качване: 01.10.2018

 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние Дата на качване: 01.10.2018

 Възстановяване или промяна на име Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверение за правно ограничение Дата на качване: 01.10.2018

 Промяна в актовете за гражданско състояние Дата на качване: 01.10.2018

 Процедура по признаване на чуждестранни решения, свързани с гражданското състояние Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на удостоверения по чл. 20, ал. 2 от Правилника за издаване на българските лични документи Дата на качване: 01.10.2018

 Издаване на всички видове удостоверения по искане на граждани Дата на качване: 01.10.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево