Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 2, което ще се проведе на 12.02.2013 г.ПОКАНА № 2

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВАМ

 

общинските съветници на заседание на 12 февруари 2013 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

  1.1 Приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2013 година

 1.2 Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2012 г. и приемане на Бюджет 2013 г.

 Приложения към Бюджет 2013 година

 1.3 Съгласуване на годишния план за 2013 г. за дейността по вътрешен одит

 Годишен план за дейността на Отдел “Вътрешен одит” в Община Севлиево

 1.4 Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Севлиево през 2012г.

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Севлиево през 2012 година

 1.5 Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево

 1.6 Кандидатстване на община Севлиево за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево