Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.09.2021

БЕЗПРОБЛЕМНО ЩЕ СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВОБЕЗПРОБЛЕМНО ЩЕ СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Общинският съвет утвърди днес мрежата от общински училища, детски градини и Център за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево за учебната 2021/2022 година.
На територията на община Севлиево през новата учебна 2021/2022 година ще функционират десет общински училища, в които ще бъдат обхванати 2 365 ученици. От тях 14 ще са в подготвителна група, 990 - в начална степен на образование, 845 - в прогимназиален етап на обучение и 516 - в гимназиален етап. Обучението в гимназиален етап, освен в общинските СУ „Васил Левски“ и ПГ „Марин Попов“, ще се осъществява и в държавните училища – ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ и ПГТМ - село Градница.
Броят на паралелките в учебните заведения се определя, съобразно изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, като минималният брой ученици за сформиране на паралелка от първи до четвърти клас е 16, а от пети до дванадесети клас е 18. Сформирането на самостоятелна паралелка под този норматив (маломерна паралелка), както и събиране на ученици от два класа в една паралелка (слята паралелка) се допуска с разрешение на финансиращия орган. Предвид тези нормативни разпоредби, директорите на основните училища са отправили мотивирано искане до Община Севлиево, придружено със становище на Регионално управление на образованието – Габрово, за формиране на маломерни и слети паралелки през учебната 2021/2022 година, както следва: ОУ „Свети Солунски братя” в село Крамолин – 2 слети паралелки за учениците от първи и втори, трети и четвърти клас и 3 маломерни паралелки в пети, шести и седми клас; ОУ „Христо Ботев” в село Добромирка – 2 слети паралелки за учениците от първи и втори, трети и четвърти клас и 3 маломерни паралелки в пети, шести и седми клас; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Петко Славейков – 7 маломерни паралелки във всички класове; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Градница – 7 маломерни паралелки във всички класове; ОУ „Васил Левски” в село Шумата – 3 маломерни паралелка; ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Душево – 3 маломерни паралелка; ОУ „Христо Ботев“ в Севлиево – 3 маломерни паралелка.
Наличието на маломерни и слети паралелки в посочените училища е обективно обусловено от демографския процес в общината и миграционните процеси в страната. През предстоящата учебна година за училищата с брой ученици под 80 е необходимо допълнително финансиране от общинския бюджет за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В изпълнение на Постановление на Министерски съвет №128 от 29.06.2017 г., за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година, е направено мотивирано предложение до МОН в списъка на средищните училища да останат всичките от община Севлиево, с изключение на ОУ „Христо Ботев“ в село Добромирка, където броят на пътуващите ученици е под 10. На основание Постановление на Министерски съвет №121/23.06.2017 г., за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища, и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, е предложено статут на защитени училища, да получат основните училища в селата Шумата, Крамолин и Добромирка.
През 2021/2022 учебна година обхвата на учениците в целодневно обучение ще бъде 36 групи ЦОУД с 854 ученици в начален етап и 9 групи ЦОУД с 229 ученици в прогимназиален етап на образование. През новата учебна година 1 111 деца ще посещават петте детски градини, а в 158 от тях ще бъдат в яслени групи. През настоящата учебна, година съгласно новия закон за предучилищно и училищно образование се допуска записване на деца на 2-годишна възраст в смесените групи на детските градини. В селата на общината са приети нови 32 деца на тази възраст. Обхванатите деца в детските градини на територията на общината на възраст 3 години са 209, а записаните в задължителна предучилищна подготовка 4, 5 и 6-годишни деца са 696.
В изпълнение на ПМС №128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година е направено мотивирано предложение до МОН в Списъка на средищни детски градини и училища през 2022 година да бъдат включени от ДГ „Мечо Пух“, с.П.Славейков, община Севлиево следните бази с изнесено обучение в селата Батошево, Душево, Крамолин и Градница. На основание Постановление на Министерски съвет № 121/23.06.2017 г., за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране е направено предложение в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за 2022 година да бъдат включени от ДГ „Мечо Пух“ - село Петко Славейков базите с изнесено обучение в селата Добромирка, Батошево, Крамолин и Градница.
Съгласно новия закон за предучилищно и училищно образование, Детски комплекс „Йовко Йовков” е със статут на център за подкрепа за личностно развитие. През новата учебна година 369 ученици ще бъдат включени в организационно-педагогически форми в областите „Науки и технологии“ и „Изкуства“.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево