Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 17, което ще се проведе на 19.12.2012 г.ПОКАНА № 17

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВАМ

 

общинските съветници на заседание на 19 декември 2012 г. /сряда/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

 

1.1 Изменение и актуализация по плана на бюджета на община Севлиево в приходната и разходната част за делегирани от държавата дейности и местни дейности за  2012 г.

1.2 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през  2012 г.

1.3 Утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от набирателна сметка на община Севлиево.

1.4 Приемане План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци в община Севлиево през 2013 година.

1.5 Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот в гр.Севлиево.

1.6 Продажба на земеделски земи-частна общинска собственост.

1.7 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие.

1.8 Промяна във финансирането и собствеността на Професионална гимназия по керамика и мебелно производство и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов”. Преобразуване на Професионална гимназия по керамика и мебелно производство и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов” в Професионална гимназия „Марин Попов”.

1.9 Намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Велика и Георги Ченчеви” гр.Севлиево.

1.10 Преобразуване на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Столът в два Центъра за настаняване от семеен тип на лица с увреждания.

1.11 Разкриване на нови социални услуги и намаляване на капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Батошево.

1.12 Декларация за достъп до спорт на хората с увреждания в община Севлиево.

1.13 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри на поземлен имот ПИ 43966.504.1 в землище с.Ловнидол.

1.14 Даване съгласие за  включване на ПИ 65927.80.137 по кадастралната карта на гр.Севлиево в строителните граници на гр.Севлиево като част от УПИ VІІІ-3503 от кв.156 по плана на града.

1.15 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”, договор BG 161РО001/3.1-03/2010/041 от 20.02.2012 г.

1.16 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево,  договор BG 161РО001/1.1-12/2011/031 от 16.02.2012 г.

Докладва:  д-р  Иван Иванов

 

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

2.1.    Допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  в община Севлиево”.

Докладват:  Невена Тодорова, Данаил Лалев,

                               Ердоан Узунов, Петьо Петков

                                                                                                 

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:

                                                                                                          / д-р Явор Памукчиев /

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  1.1 Изменение и актуализация по плана на бюджета на община Севлиево в приходната и разходната част за делегирани от държавата дейности и местни дейности за 2012 г.

 Приходи и разходи

 1.2. Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2012 г.

 Актуализация на поименен списък на Община Севлиево за капиталови разходи с източник на финансиране целева субсидия от Републикански бюджет през 2012 г.

 1.3 Утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от набирателна сметка на община Севлиево

 1.4 Приемане План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци в община Севлиево през 2013 година

 1.5 Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот в гр.Севлиево

 1.6 Продажба на земеделски земи-частна общинска собственост

 1.7 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.8 Промяна във финансирането и собствеността на Професионална гимназия по керамика и мебелно производство и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов”. Преобразуване на Професионална гимназия по керамика и мебелно производство и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов” в Професионална гимназия „Марин Попов”

 1.9 Намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Велика и Георги Ченчеви” гр.Севлиево

 1.10 Преобразуване на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Столът в два Центъра за настаняване от семеен тип на лица с увреждания

 1.11 Разкриване на нови социални услуги и намаляване на капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Батошево

 1.14 Даване съгласие за включване на ПИ 65927.80.137 по кадастралната карта на гр.Севлиево в строителните граници на гр.Севлиево като част от УПИ VІІІ-3503 от кв.156 по плана на града.

 1.15 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”, договор BG 161РО001/3.1-03/2010/041 от 20.02.2012 г.

 1.16 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево, договор BG 161РО001/1.1-12/2011/031 от 16.02.2012 г.

 2.1. Допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево”

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево