Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.10.2020

ВЪВЕЖДАТ ПО-СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ЦЯЛАТА СТРАНАВЪВЕЖДАТ ПО-СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
Маските стават задължителни и на открито, ако има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
Трябва редовно да се извършва проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъма. До работните помещение да не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Задължително трябва да се проведе инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, да се осигурят сапун, вода и дезинфектант. Трябва да се създаде организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – да се носят защитни маски за лице.
Работодателите са длъжни да осигурят лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.). Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
Работният процес на колективните органи за управление и на служителите трябва да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите са задължени да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, прилагат и следните противоепидемични мерки: организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция наймалко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта; създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице; поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват, съгласно препоръките.
Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност; участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници; участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници; децата до 6 годишна възраст.
Под „обществени“ места се разбират местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.
Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.
В допълнителните указания се уточняват детайлите. Министрите и ръководителите на други ведомства, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им. Заповедта влиза в сила от 22.10.2020 г. И може да бъде намерена на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19:
Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при пократко време на въздействие (до 15 минути). За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития). Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности, влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.
Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.
 
Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя. Големите повърхности (стени, подове, работни плотове и др.) се третират с дезинфектанти, предназначени за големи повърхности - могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба. Изготвянето на работния разтвор се извършва, съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива, посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)
Според “Инструкции за правилна хигиена на ръцете”, ръцете се мият винаги, когато са видимо замърсени, след кихане или кашляне, както и преди, по време на и след приготвяне на храна. Също така преди хранене; след ползване на тоалетна; след досег с животни или техни изпражнения; при непосредствена грижа за болен. Ръцете се мият минимум 20 секунди с вода и сапун. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност, съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите). Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.
Съгласно “Инструкция за правилно носене на лицева маска”, защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин: чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация, съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция). Защитната маска се сменя с нова, веднага щом се навлажни. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.
 
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/21/zapoved_ob6ti_merki_21_10_20_1.pdf

 


« назад


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi