Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 14 от 31.10.2012

 № 183 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Севлиево през 2012 година

 № 184 Приемане на нова „НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ в сила от 01.01.2013 година

 № 185 Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

 № 186 Изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Севлиево”

 № 187 1.5. Актуализация на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Севлиево

 № 188 Изпълнение решенията на Общинския съвет от началото на мандата към дата 01.09.2012 година

 № 189 1.7. Приемане на актуализиран План за защита при бедствия в община Севлиево

 № 190 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 191 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти – земеделски земи

 № 192 Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот-бивша детска градина в с.Бериево

 № 193 Одобряване на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти

 № 194 Продажба на имот – частна общинска собственост в гр.Севлиево

 № 195 Отдаване под наем чрез търг на част от имот – публична общинска собственост

 № 196 Определяне размера на режийните вноски, заплащани от правоимащи по смисъла на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 № 197 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2013 година

 № 198 Даване на предварително съгласие за преминаване на трасета за подземно електрозахранване ниско напрежение до ПИ 034073, м.”Дере кър” в землишето на с.Кормянско

 № 199 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план /ПП/ за трасета на отливен канал, напорен тръбопровод и канализационен клон 25 във връзка с проект за обект „Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Севлиево”

 № 200 Предложение за закриване на населено място с.Дрянът и присъединяване на населени места към други населени места по реда на чл.32 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

 № 201 Определяне начина на гласуване в извънредно Общо събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово

 № 202 Кандидатстване на община Севлиево за отпускане на безлихвен заем за техническа помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

 № 203 Кандидатстване на община Севлиево за финансово подпомагане по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

 № 204 Отлагане въвеждането на нови цени за услугите доставяне на вода на потребители и отвеждане на отпадъчни води от „Бяла” ЕООД гр.Севлиево до отпадане на водния режим в населените места на община Севлиево

 № 205 Допълване Учредителният акт на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов и Назначаване на контрольор на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 № 206 Изменение на решение № 076 от 27.03.2012 г. на Общински съвет - Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево