Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“Наименование

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9ОP001-2.101

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Планирано начало на изпълнение на проекта

22.04.2020 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

15.06.2021 г.

Цел на проекта

Целта на процедурата по Компонент 3 е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора е необходимо общината да създаде условия за осигуряване на жизненоважни продукти за населението с цел неговата защита

Основни дейности

  1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
  3. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Описание на целевата група

  1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  2. Хора с увреждания;
  3. Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).

Очаквани резултати

Разширяване на съществуващи социални услуги, превенция разпространение на COVID – 19 сред най-уязвимите групи от населението и подпомагане на 100 възрастни хора и лица с различни увреждания или лица под карантина.

Обща стойност на проекта

160 500,00 лв. от които размерът на Европейското финансиране е: 136 425.00 лв. и Национално финансиране в размер на: 24 075.00 лв.

Сума на исканата БФП

160 500,00 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево