Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 14, което ще се проведе на 31.10.2012 г.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

ПОКАНА № 14

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 31 октомври 2012 г. /сряда/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

  1.1. Относно: Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2012 г.

 1.2. ОТНОСНО: Приемане на нова „НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ в сила от 01.01.2013 година

 1.3. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

 1.4. ОТНОСНО: Изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Севлиево”

 1.5. ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Севлиево

 1.6. ОТНОСНО: Изпълнение решенията на Общинския съвет от началото на мандата към дата 01.09.2012 г.

 1.7. ОТНОСНО: Приемане на актуализиран План за защита при бедствия в Община Севлиево

 1.8. ОТНОСНО: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.9. ОТНОСНО: Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти-земеделски земи

 1.11. ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти

 1.12. ОТНОСНО: Продажба на имот-частна общинска собственост в гр. Севлиево

 1.13. ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез търг на част от имот-публична общинска собственост

 1.14. ОТНОСНО: Определяне размера на режийните вноски, заплащани от правоимащи по смисъла на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 1.15. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2013 година

 1.16. ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за преминаване на трасета за подземно електрозах-ранване ниско напрежение и водопровод до ПИ 034073, м. „Дере кър” в землището на с. Кормянско

 1.17. ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за трасета на отливен канал, напорен тръбопровод и канализационен клон 25 във връзка с проект за обект „Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Севлиево”

 1.18. ОТНОСНО: Предложение за закриване на населено място с. Дрянът и присъединяване на населени места към други населени места по реда на чл. 32 от ЗАТУРБ.

 1.19. ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване в извънредно Общото събрание на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД гр.Габрово

 1.20. ОТНОСНО: Кандидатстване на община Севлиево за отпускане на безлихвен заем за техническа помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

 1.21. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Севлиево за финансово подпомагане по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

 1.22. ОТНОСНО: Отлагане въвеждането на нови цени за услугите доставяне вода на потребителите и отвеждане

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево