Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

27.02.2020

МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ - СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ - СЕВЛИЕВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

 

Още 18 точки приеха общинските съветници по време на днешното заседание на Общинския съвет 

Приета бе единодушно бюджетната прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2021-2023 г., отнасяща се до прогнозния бюджет за съответния период на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”. Общинските съветници приеха единодушно и поемането на краткосрочен общински дълг под формата на овърдравт в размер до 1 600 000 лв. за обезпечаване на разходите по проекти и програми, и недопускане на просрочени задължения към доставчици.

Беше определен и нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове в община Севлиево.  

По време на днешното заседание общинските съветници определиха пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на територията на Община Севлиево за стопанската 2020-2021 г. и гласуваха за предоставянето на земи от общински поземлен фонд на Общинска служба „Земеделие” - Севлиево. 

Бяха приети единодушно още: Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на община Севлиево; отчетът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Севлиево за 2019 г., както и Програмата за развитие на туризма в община Севлиево през 2020 г., съгласно чл.11, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за туризма. 

Общинските съветници решиха и да се постави мемориална плоча на фасадата на сградата ни читалище “Развитие - 1870” по повод 150-годишнината му, с имената, революционните и обществени заслуги на първите председатели на читалището до Освобождението.

Одобрено беше и кандидатстването на община Севлиево за финансово подпомагане по Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Две допълнителни точки към дневния ред гласуваха общинските съветници. Те единодушно дадоха съгласие за кандидатстване с проект по процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и за общинско сътрудничество с норвежката организация "Norsk Energi" като партньор по проекта.

В края на заседанието беше дадено и съгласие МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ да кандидатства по проект за подобряване условията на труд в лечебното заведение Министерство на труда и социалната политика, фонд „Условия на труд“.

 

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево