Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

08.01.2020

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидат - потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални (в домашна среда) услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОБЯВЯВА

процедура за подбор на кандидат - потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални (в домашна среда) услуги по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“ за попълване на незаетите места за дейности както следва:

 • Здравни грижи – (осигуряване на медицински грижи);
 • Социални дейности – (подпомагане от асистент за ежедневни дейности и трудности, социално консултиране).

Кандидат-потребители, които могат да ползват здравно-социалните услуги, са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или с невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства - това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа, в т. ч. с чужда и без чужда помощ.

Необходими документи за подаване от страна на кандидат-потребителите:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 6. Други медицински документи - актуална епикриза с описани основни и придружаващи заболявания и др. (копие);
 7. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 8. Други документи.

 

Документи могат да бъдат подавани в деловодството на Община Севлиево, с работно време от 08:30 - 17.00 ч., всеки делничен ден или в Домашен социален патронаж – гр.Севлиево, ул. „Устабашиев“ №12. На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома, след обявения прием.

Образец на заявлението може бъде получен в деловодството на Община Севлиево, в сградата на Домашен социален патронаж – гр.Севлиево или изтеглен от сайта на Община Севлиево - www.sevlievo.bg раздел: ОБЯВИ, подраздел: ПРЕСЦЕНТЪР.

Услугата ще стартира след извършване на индивидуална оценка и ще се предоставя до 01.01.2021 г. Всеки потребител има право на до два часа дневно мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

За допълнителна информация:

Силвия Ангелова, ръководител на проекта - 0878 621 353;

Станка Дадийска, координатор на проекта - 0888 874 343. Заявление Дата на качване: 08.01.2020

 Обявление Дата на качване: 08.01.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево