Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в община Севлиево“Наименование

„Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в община Севлиево“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Бюджетна линия

BG05M9OP001-2.032-0010

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

14 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.09.2019

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.11.2020

Цел на проекта

Осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот, повишаване на мотивацията и подкрепа за участие в заетост.

Основни дейности

1. Идентифициране на представители на целевата група за включване в дейности и обучения.

2. Мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетенции, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.

4. Инициативи за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи.

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от пълнолетни лица с увреждания и техните семейства, и/или пълнолетни лица в риск, жители на община Севлиево. Проектните дейности целят да обхванат минимум 40 пълнолетни лица с увреждания и техните семейства и/или в риск.

Очаквани резултати

- Създадена подкрепяща среда за пълнолетни лица с увреждания и техните семейства в община Севлиево;

- Подобрени условия за развиване жизнения потенциал на пълнолетни лица с увреждания и възможности за социалната им интеграция;

- Оказана психологична помощ и подкрепа на лица с увреждания и техните семейства;

- Насърчаване на социалното включване на хората с увреждания, чрез провеждане и участие в инициативи в общността;

- Проведени обучения за придобиване на ключови компетенции с цел социална интеграция, мотивация и включване в трудова дейност, установяване на работни навици, работа в екип и други, които ще бъдат от полза на хората с увреждания при възможност за трудова реализация

- Подпомогнато изграждането на трудови и социални умения и осигуряване условия за трудова заетост;

- Постигане на положителен социален ефект на пазара на труда в община Севлиево.

Обща стойност на проекта

198 184,00 лв. от които 85% или 168 456,40 лв. европеско финансиране и 15% или 29 727,60 лв. национално съфинансиране.

Сума на исканата БФП

198 184,00 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево