Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.08.2019

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯВ изпълнение на задълженията ми по чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 600 – МИ от 09. 08. 2019 г. на ЦИК, отправям покана за 20. 08. 2019 год. (вторник) от 11. 00 ч. в Зала № 200 на Община  Севлиево, за участие в консултациите за сформиране състав на общинската избирателна комисия /ОИК/ за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

Участниците в консултациите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).

5.  Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.  (съгласно Приложение № 1 към Решение № 600 – МИ от 09. 08. 2019 г. на ЦИК).

 

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево

 

 

  Покана за консултации ОИК Дата на качване: 13.08.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево