Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево"Наименование

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево"

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.002

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

град Севлиево

Продължителност

12 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 18.03.2019 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 18.03.2020 г.

Цел на проекта

Целта на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност на сградата на Община Севлиево, с което да се постигне намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата и осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Основни дейности

1. Организация и управление;      

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност;           

3. Строителен надзор;        

4. СМР и въвеждане на обекта в експлоатация;          

5. Авторски надзор.

Описание на целевата група

Служителите в администрацията - 140 човека и жители на община Севлиево по настоящ адрес – 38 698 човека.

Очаквани резултати

1. Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в публичната инфраструктура – сгради на държавната администрация;

2. Намаляване на разходите за енергия на обществените сгради;

3. По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.

4. Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;

5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;

7. Запазване на традиционните функции на община Севлиево, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

8. Повишаване на комфорта на служителите в държавната администрация и хората, обслужвани там.

 

Обща стойност на проекта

 

1 138 213.31 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево