Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.03.2019

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИОБЩИНА СЕВЛИЕВО СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Нотариуси от цялата страна веднага започнаха да използват новата услуга в администрацията, заяви кметът д-р Иван Иванов

Община Севлиево се присъедини към Системата сигурно електронно връчване. Самата система позволява изпращане и получаване  на електронни документи между публични органи и физически или юридически лица, които са регистрирани и имат персонални профили. Чрез нея се предоставя услугата Електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Системата предоставя възможност за известяване чрез електронна поща или SMS съобщения за дългосрочно съхранение на документи и информация за изпратени или получени документи и съобщения. Всички е-документи се удостоверяват с дата и час на подаване или на връчване.

Внедрената от нас система веднага провокира интереса  на нотариуси от цялата страна да се възползват от този комуникационен канал и  да изпращат в Общината необходимата информация, коментира и кметът на града д-р Иван Иванов. Той припомни, че по този начин нотариусите изпълняват изискванията на Закона за местните данъци и такси, съгласно който нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства.

Съобщенията, получени чрез системата за сигурно Е – връчване се обработват от оправомощени служители на Община Севлиево и се завеждат  в системата за документооборот.

Предстои надграждане на системата на държавно ниво, като ще се даде възможност за разширяване на обема на обменяните съобщения и документи между регистрираните потребители. Ще се осигури и възможност за автоматизирано служебно регистриране на  административните органи, занапред е предвидена и интеграция със средата за междурегистров обмен RegiX, чрез която да се извършва проверка за коректност на данните на юридическите и физическите лица при регистриране в системата. В следващ етап е планирано и разработване на допълнителни функционалности на системата.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево